РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Заповед № РД-05-314/07.06.2021 г. на председателя на НСИ

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията на дейността на временна Областна преброителна комисия е приет с Решение № 1, Протокол № 1 от 15.06.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стилияна Събева-Тинчева – заместник областен управител на област Габрово

 СЕКРЕТАР:
Георги Цветков – началник на ОСИ – Габрово, ТСБ - Север

 ЧЛЕНОВЕ:

  1. Полина Тихова – секретар на       Община Габрово
  2. Румяна Дъчева - секретар на       Община Севлиево
  3. Андрей Хайтов – началник сектор ООРТП при ОД МВР – Габрово
  4. Елена Чакалова – ръководител ТЗ на ГРАО – община Габрово
  5. Антоанета Тотева – младши експерт „Административно обслужване“, Служба „Геодезия, Картография и Кадастър“ – Габрово
  6. Веселин Радков – главен секретар на Областна администрация - Габрово

  Основание за създаване:

На основание чл. 9, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

 

 

Организационен план на ОПК-Габрово

ПРОТОКОЛ 3 ОПК-Неприсъствено-юни

Протокол 5-неприсъствено-ноември