РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Заповед № РД-05-612/09.06.2020 г. на председателя на НСИ

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията на дейността на временна Областна преброителна комисия е приет с Решение № 1, Протокол № 1 от 15.06.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Георги Цветков – началник на ОСИ – Габрово, ТСБ - Север

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Полина Тихова – секретар на Община Габрово

2. Румяна Дъчева - секретар на Община Севлиево

3. Андрей Хайтов – началник сектор ООРТП при ОД МВР – Габрово

4. Елена Чакалова – ръководител ТЗ на ГРАО – община Габрово

5. Антоанета Тотева – младши експерт „Административно обслужване“, Служба „Геодезия, Картография и Кадастър“ – Габрово

6. Веселин Радков – главен секретар на Областна администрация - Габрово

 

Основание за създаване:

На основание чл.9, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

 

Организационен план на ОПК-Габрово