РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

2017-001

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2017-001

Статус: Възложена

ID в РОП  № 9065083

Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Краен срок за получаване на оферти:

16 юни 2017  г., 17:00 часа

удължен до 21 юни 2017 г., 17:00 часа

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Обява

 08.06.2017 г.

 

Информация за публикувана обява

 08.06.2017 г.

Документация

 08.06.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

16.06.2017 г.

час:17:13

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

16.06.2017 г.

час:17:13

Протокол

 22.06.2017 г.

Договор

 10.07.2017 г.
Информация за прекратяване на договор  Договорът е прекратен на основание чл. 21, т. 1 във вр. с чл. 2 - поради изтичане на уговорения срок (12 месеца)