РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

"Цифри за размисъл" по време на Областния съвет за тристранно сътрудничество

„Цифри за размисъл“ - така най – общо може да се определи преминалото заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, по време на което беше коментирано състоянието на пазара на труда в област Габрово, наети лица и средна брутна работна заплата; актуални теми, които вълнуват бизнеса; Закона за трудовата миграция; фактори, които определят липсата на кадри в това число здравен статус, емиграция, ниска раждаемост и други. Цифрите от докладите на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово и отдел „Статистически изследвания“ – Габрово показват 3,88% или спад на безработицата в четирите общини на област Габрово в сравнение с 2017 г. Намаляване и броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.9%. За сметка на това през четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата e 1 031 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 5.0% - това нарежда областта ни на 6 място в страната по този показател в сравнение с останалите области. Добър резултат от работата на трудовите посредници също се посочва в доклада на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово. От представената информация прави впечатление още, че Дирекцията използва всички инструментални и проектни възможности за подпомагане и подкрепа реализациите на пазара на труда. Основен акцент при тяхното прилагане са както младите хора, така и хората в неравностойно положение на трудовия пазар.

Отново беше коментирана и все по нарастващата необходимост и търсене от страна на работодателите на квалифицирана работна ръка и невъзможността на трудовия пазар да задоволи техните потребности в пълен обем. Направено беше предложение, подкрепено от всички участници в заседанието, да се подготви общ календар за професионалното ориентиране на учениците.