РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Стартира разработването на регионалната програма за заетост за 2019 година

Заместник-областният управител Мария Пенева ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в което участваха заместник – кметовете на общините от област Габрово, директорите на дирекция „Бюро по труда“ – Габрово и „Инспекция по труда“ – Габрово, началника на отдел „Статистически изследвания“ – Габрово, директора на Габровска търговско – промишлена палата и представители на синдикални организации.

Заседанието е по повод изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. на Министерството на труда и социалната политика и стартиране процедура по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост. Основната им цел е преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда, като отговарят както на специфичните нужди на трудовия пазар в региона, така и на националните приоритети.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика на министъра на труда и социалната политика съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта. Одобреният на тази база ресурс за област Габрово за 2019 г. е в размер на 53 758 лв, с 5833 лв повече от предходната година.

Общините от областта следва да подадат проектните си предложения до 8 април т.г. На тази база ще бъде разработена регионалната програма, която след като бъда обсъдена и одобрена на второ заседание на Комисията ще се изпрати в МТСП.