РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 19 и 20 май в Брюксел.

В рамките на работната сесия ще бъде приета Препоръка на Съвета за политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище. Тъй като причините за отпадане имат комплексен характер, България високо оценява предложението да се координират дейностите между различните сектори на политиката и заинтересованите страни, така че да бъде оказана помощ на застрашените от преждевременно напускане на училище, в т. ч. и на вече отпадналите от него. Още през 2007 г. в страната ни е направено изследване на тема “Причини за отпадането от училище в България”. Според българската позиция, изработването на национални секторни стратегии за намаляване на преждевременното напускане на училище ще гарантира прилагането на целенасочен и интегриран подход и по-добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко от нивата на управление – национално, регионално, местно и училищно.

Във връзка с приемането на Препоръка на Съвета за насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора, България намира за навременни усилията за усъвършенстване на съществуващите механизми и средства за насърчаване на мобилността на младите хора с учебна цел и превръщането й в правило. От изключителна важност е, че в условията на криза младите учени в Европа ще могат да се възползват от възможностите, предоставяни от мобилността, формулирана в препоръката като „Петата свобода – свободно движение на знанието”.

Предвижда се да бъдат приети Заключения за предучилищното образование и грижа. България споделя виждането, че предучилищното образование и грижа в ранна детска възраст е ефективното средство за развитието на децата и за компенсиране на неравностойното им положение. Националната ни политика в областта на ранното обучение е насочена към целта възможно най-голям брой деца да получат качествено предучилищно образование и грижа в ранна детска възраст.