РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на др. административни структури

Акт за създаване:

ПМС №

 

Правилник/правила за работа:

Заповед № РД-02-01-100/08.07.2011 г. на ОУ на Област Габрово

 

Председател: Росен Цветков, Заместник областен управител

 

Общи документи

 

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.