РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Проект “Зелени инвестиции за енергийна ефективност на административна сграда на ул.”Брянска” № 30, гр.Габрово” по Приоритетна ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции на Националния доверителен екофонд

обществена поръчка    

проекти  

Разяснения по Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка