РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

ЕК официално поздрави България за реформите в ОП „Околна среда”

Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички препоръки на Европейската комисия за подобряване на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Околна среда”. Това се казва в писмо от генералния директор на Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК Дирк Анер до българските власти.  В него става ясно, че МОСВ е изпълнило успешно предприетите корективни действия, установените недостатъци за периода до средата на 2009г. са отстранени и контролът върху изпълнението на проектите по ОПОС функционира правилно. Европейската комисия потвърждава успешното приключване на пълния набор от коригиращи мерки за реформиране на програмата и отчита, че „българските власти са предоставили достатъчно доказателства за разрешаване на проблемната ситуация”.

Очаква се сериозен ръст на плащанията към бенефициентите, което да доведе до успешното усвояване на средствата по Оперативна програма „Околна среда”, пише още в писмото г-н Анер.

Министърът  по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев изрази благодарност за високото доверие на ЕК и добави, че нито една оперативна програма не е имунизирана срещу „детски болести” от периода 2008 -2009 година. „Важното е, когато бъдат открити грешки и проблеми, да се реагира винаги така професионално и решително, както в случая Управляващия орган на ОП Околна среда”,

До момента са договорени 34% от средствата (около 1 200 000 000 лева) по програмата, като се очаква до края на годината  процентът да достигне 47.

Министерство на финансите очаква в най-кратки срокове да получи всички заявени плащания по програмата в размер на 15 млн.евро.

В изпълнение на стандартните процедури при управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд, като част от регулярния процес по възстановяване на средства от ЕК, Сертифициращият орган в Министерство на финансите вече е  изпратил заявление за плащане за още 17 млн. евро. Получените средства от ЕК, заедно с кореспондиращите бюджетни средства ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на околната среда и водите за извършване на плащания по проекти по Оперативната програма.

 

Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 19 и 20 май в Брюксел.

В рамките на работната сесия ще бъде приета Препоръка на Съвета за политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище. Тъй като причините за отпадане имат комплексен характер, България високо оценява предложението да се координират дейностите между различните сектори на политиката и заинтересованите страни, така че да бъде оказана помощ на застрашените от преждевременно напускане на училище, в т. ч. и на вече отпадналите от него. Още през 2007 г. в страната ни е направено изследване на тема “Причини за отпадането от училище в България”. Според българската позиция, изработването на национални секторни стратегии за намаляване на преждевременното напускане на училище ще гарантира прилагането на целенасочен и интегриран подход и по-добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко от нивата на управление – национално, регионално, местно и училищно.

Във връзка с приемането на Препоръка на Съвета за насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора, България намира за навременни усилията за усъвършенстване на съществуващите механизми и средства за насърчаване на мобилността на младите хора с учебна цел и превръщането й в правило. От изключителна важност е, че в условията на криза младите учени в Европа ще могат да се възползват от възможностите, предоставяни от мобилността, формулирана в препоръката като „Петата свобода – свободно движение на знанието”.

Предвижда се да бъдат приети Заключения за предучилищното образование и грижа. България споделя виждането, че предучилищното образование и грижа в ранна детска възраст е ефективното средство за развитието на децата и за компенсиране на неравностойното им положение. Националната ни политика в областта на ранното обучение е насочена към целта възможно най-голям брой деца да получат качествено предучилищно образование и грижа в ранна детска възраст.

 

Създава се национална компания за изграждането на стратегически инфраструктурни проекти

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който се предвижда създаване на национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Нейната основна цел е ускоряване изграждането на автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море” и реализацията на стратегически инфраструктурни проекти.

Създаването на компанията ще доведе и до повишаване на административния капацитет за ефективно усвояване на безвъзмездните финансови помощи от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, предназначени за финансиране чрез Оперативна програма „Транспорт” на пътни проекти от трансевропейските транспортни мрежи преминаващи през България и на приоритетни пътни проекти с национално значение.

Промените са свързани и с изпълнение на препоръката на Европейската комисия за повишаване на административния капацитет, която е предвидена в годишния доклад за изпълнение на оперативните програми от 14.01.2010 г. Докладът препоръчва още ускоряване на подготовката на проекти, разработване на нови модели за управление на проекти, заздравяване на сътрудничеството с JASPERS.

НК „Стратегически инфраструктурни проекти” ще бъде със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предмет на дейност на компанията е проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море”. Включени са и всички дейности, необходими за реализиране на проектите и управлението им след изграждане и въвеждане в експлоатация.

Агенция „Пътна инфраструктура” остава като единствен бенефициент на ОП „Транспорт” по приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси”. С оглед функциите й и изпълнението на множество проекти, финансирани чрез ОП „Регионално развитие” и проекти по „Транзитни пътища IV” „Транзитни пътища V” и „Рехабилитация на пътната инфраструктура”, на този етап не се предвижда оптимизиране на числеността й. Със създаването на държавното предприятие ще могат да се предприемат действия, с цел то да стане бенефициент по ОП „Транспорт”.

Създаването на националната компания представлява и пилотен проект за ефективна подготовка за изпълнение на пътни проекти през новия програмен период 2014-2020 г., финансирани от оперативните програми „Транспорт” и „Регионално развитие”.

Действащият Закон за пътищата възлага разработване на проект на дългосрочна стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика на Агенция „Пътна инфраструктура”, въпреки че министърът на регионалното развитие осъществява държавната политика за развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С предлаганите изменения се предвижда министърът на регионалното развитие и благоустройството да отговаря за разработването на проекта на дългосрочна стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика, като ще бъде подпомаган от агенцията.

С оглед възможността за осъществяване на пряк и ефективен контрол върху дейността на предприятието и агенцията, министърът на регионалното развитие и благоустройството ще утвърждава програма на агенцията и компанията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишни планове на агенцията и предприятието за изпълнение на програмите им.

 

Правителството одобри Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 г на Комуникационната стра

Правителството одобри Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 г на Комуникационната стратегия на България за ЕС

Министерски съвет прие Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 година на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз -Международен план и Работна програма за 2011 година на Комуникационната стратегия на страната ни за ЕС - Национален и Международен план.

Годишният отчет отразява комуникационните дейности, осъществени от българските дипломатическите представителства в чужбина с цел утвърждаване на положителния образ на България като член на ЕС. Работната програма е насочена към повишаване на информираността на българските граждани относно политиките на ЕС и правата и задълженията им като граждани на Съюза. В международен план дейностите са насочени към популяризиране на постиженията на страната като пълноправен член на Съюза и утвърждаване на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство.

Общият бюджет за изпълнението на Работната програма за 2011 г. на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС възлиза на 1 000 000 лв., включващи 550 000 лв. за изпълнението на Националния план и 450 000 лв. за изпълнението на Международния план.

 

Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Правителството реши да бъде закрит Съветът за икономическа политика към МС. Причината е дублирането на част от неговите функции с тези на Съвета за развитие към кабинета. С промените в Постановление №110 на МС от 2010 г. се допълват функциите на Съвета за развитие в областта на хоризонталните политики и публичните инвестиции.

Дирекция „Стратегическо развитие и координация” поема основната част от функциите на секретариат на Съвета за развитие като ще подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане в МС проекти на стратегии, програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социално развитие на страната. Дирекцията ще подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност и ще координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране. Експертите ще подпомагат дейността на администрациите по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и инвестициите.

 

 

Още статии...