РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Правителството ще поиска от Брюксел да признае гроздовата ракия за традиционна българска спиртна нап

Правителството ще поиска от Брюксел да признае гроздовата ракия за традиционна българска спиртна напитка

 

Правителството одобри доклад на министъра на земеделието и храните за традиционния характер на българска спиртна напитка „гроздова ракия” и възложи на министъра на финансите да предприеме необходимите действия пред институциите на Европейския съюз за допълнение на чл. 23 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета с цел България да прилага намалена ставка на акциза, по-ниска от минималната, по отношение на продуктите, които представляват винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия.

Според в доклада спецификата на гроздовата ракия като традиционна българска спиртна напитка се дължи на вида на дестилационните апарати (дестилационни казани с периодично действие, дестилационни инсталация с непрекъснато фракционно действие) и на технологията на дестилирането – специфичните органолептични характеристики на напитката се постигат чрез комбинацията на дестилация, ректификация и дефлегмация; температурата, при която протичат процесите и особено органолептичния контрол, който се извършва по време на дестилационния процес и който определя оптималния момент на отделяне на дестилата.

Процесът на дестилация цели отделянето и концентрирането на съдържащия се във виното етилов алкохол заедно с част от летливите вещества, които придават специфичния аромат на ракията.

Признаването на гроздовата ракия за традиционна българска спиртна напитка ще даде право на правителството да й налага намалена акцизна ставка, което ще понижи и крайната цена на продукта и ще има положителен икономически ефект.

Приета е национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията

Правителството прие Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Проектът й беше изготвен от ангажираните с проблемите ведомства в сътрудничество с неправителствения сектор и беше предложена на публично обсъждане.

Стратегията разглежда България като държава, която постепенно и с устойчив темп се трансформира от страна на емиграция през транзитна страна към държава, привличаща имиграция, което налага тя да бъде подготвена за възможен имиграционен натиск през следващите години. Ангажиментите ни се увеличават и с оглед присъединяването на България към Шенгенското пространство, което изисква съсредоточаване на усилията върху противодействието на незаконната миграция в контекста на националната и европейска сигурност.

Стратегията очертава националните приоритети, като акцентира на утвърждаване на принципите на доброто управление при регулиране на легалната миграция за подпомагане на икономическото развитие на страната, привличане на висококвалифицирани специалисти, гарантиране сигурността на външните граници на ЕС, ефективно противодействие на незаконната миграция с акцент върху трафика на хора, както и гарантиране на основните права на мигрантите – политически, социални, икономически и др.

За усъвършенстване на институционалната система се предлага създаване на Национален съвет по миграционна политика към вицепремиера и министър на вътрешните работи. Задачата му е да подобри взаимодействието и координацията между ангажираните в миграционните процеси структури.

Разписан е механизъм за изпълнение и отчитане на Стратегията. Предвидено е ежегодно приемане на план за прилагането й, като контролът върху неговото изпълнение ще се осъществява от Националния съвет по миграционна политика.

Подобрява се финансовото управление и контрол в публичния сектор

Ръководителите и вътрешните одитори от публичния сектор са положили значителни усилия за подобряване на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Това се посочва в доклада за напредъка по изпълнението на Стратегията за развитие на финансовото управление, контрол и вътрешния одит за 2008-2010 г.

Отчита се развитие по отношение спазването на изискванията на законодателството и методологията по финансово управление и контрол. Разработени са, актуализират се и се прилагат вътрешни правила и процедури за осигуряването на законосъобразно, икономично и ефективно разходване на публичните средства. Укрепва и се подобрява дейността на одитния орган, е посочено в доклада.

Според заключенията в него, отчетеното изпълнение на приоритетите, мерките и задачите, включени в обхвата на Стратегията, са доказателство за последователната политика на правителството и ползотворното сътрудничество между отговорните институции, както и професионални организации, за постигането на общата цел в условията на членство в Европейския съюз – осигуряването на устойчиви и прозрачни публични финанси.

Основните приоритети на Стратегията през м. г. бяха насочени към засилване на управленската отговорност и подобряване на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор, осигуряване на качествен вътрешен одит, ефективно изпълнение на одитните дейности по фондове и програми от ЕС.

ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” ще управлява единната национална мрежа на

Правителството прие план за технологично, административно и финансово интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация.

Двете мрежи формират комуникационната инфраструктура, чрез която се осъществяват дейности по предоставяне на цифров пренос за потребностите на държавните институции. Те се стопанисват от две ведомства – Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и Администрацията на Министерския съвет. Решението за интегрирането им беше взето през септември м. г.

Оптимизацията на комуникационната инфраструктура на държавната администрация чрез изграждане на единна комуникационна мрежа е възможност както за ефективно намаляване на разходите на централните и териториални органи на изпълнителната власт за телекомуникационни услуги, така и на инвестиционни и експлоатационни разходи, необходими за развитие, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Управлението на единната национална мрежа за нуждите на държавната администрация се възлага на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, която разполага с необходимите за това възможности и експертен капацитет.

Осем допълнителни стъпки са необходими за осъществяване на електронното управление

За ускореното развитие на електронното управление в България са необходими осем допълнителни стъпки. Те са свързани с актуализация на правната рамка; извършване на координация от надведомствен орган; избор, внедряване и/или развитие на ключовите централни системи на електронно управление; приоритизация и внедряване на услугите на регистрите на ключови първични администратори; избор и реализация на приоритетни комплексни административни електронни услуги за гражданите и бизнеса; описание на процесите на услугите, които предлагат всички администрации, и реинженеринг по приоритетност; поетапно внедряване на системи за вътрешен електронен документооборот в администрациите, централна документооборотна система и присъединяване към централните системи на електронното управление; внедряване на централизирана система за управление на държавните такси по електронен път.

Това са изводите от доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който са анализирани състоянието и готовността на администрациите да участват активно в електронното управление. Докладът беше възложен с РМС 619/2010, което предвижда всички министерства и агенции да осигурят информация за броя на услугите, които предоставят, и възможностите те да бъдат електронни.

74% от администрациите, подали информация, определят предоставяните от тях услуги с най-висок обществен ефект. 12 процента не предоставят услуги на гражданите и бизнеса по Закона за администрацията. 4 на сто от ведомствата са заявили, че спецификата на услугите, които предоставят, не позволява те да бъдат електронни. 2 процента от анализираните администрации отчитат, че предоставянето на услугите им по електронен път не води до реализиране на съществени икономии. За реализирането на електронните услуги обаче ще са необходими допълнителни средства, които не са предвидени в бюджетите на организациите.

Мерките, които се предлагат в доклада, ще залегнат в пътната карта за реализиране на наскоро приетата Стратегия за електронно управление. Пътната карта е в процес на съгласуване и предстои да бъде внесена за приемане от МС през април.

Още статии...