РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Правителството утвърди Националната здравна карта

Министерският съвет утвърди Националната здравна карта (НЗК) на Република България – документът, с който се определят минималните и максималните потребности от болнични легла в различните региони на страната.

В момента във всички 308 болници в страната има 44 411 легла. Според НЗК, за да се осигури адекватна медицинска помощ на българските граждани, са необходими между 30 254 и 43 984 легла.

Въпреки че болничните легла у нас са почти в нормите (надвишават само с 427 максималната граница), разпределението им е неравномерно. В шест области на страната (Кърджали, Разград, Силистра. Хасково, Шумен и Ямбол) те са под минималния праг. В други седем области (Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора,' Пловдив) те надхвърлят максималния праг. Повече са и леглата в столицата – при максимално нужен брой от 6847, те са 10 072.

Неравномерно е и разпределението на леглата по видове. Леглата за активно лечение у нас са 37 063 при максимално нужни 33 659. Най-голямо е превишаването на хирургичните легла - 9508, при максимум нужни 7070. Недостигът е най-чувствителен при леглата за реанимация - 1296 при минимум нужни 1729.

В НЗК се съдържа списък с лечебните заведения, с които НЗОК задължително трябва да сключи договор за работа, за да обезпечи достъпна медицинска помощ за здравноосигурените граждани. С всички останали лечебни заведения, които са получили разрешение за дейност, здравната каса може да сключи договор при желание от тяхна страна и в съответствие с нивата им на компетентност. В задължителния списък са включени 57 държавни болници, които са ключови за оказването на медицински грижи у нас. Тези лечебни заведения са подбрани на базата на следните критерии: наличие па отделение по спешна медицина, структури по АГ, детски болести, вътрешни болести, кардиология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение II или III ниво на компетентност, диализно лечение с възможности за спешна диализа, клинична лаборатория II или III ниво на компетентност и структура по образна диагностика. В списъка са включени и болници, които имат статут на университетски клиники, осъществяват трансплантации или други високоспециализирани дейности като кардиохирургия, неврохирургия, токсикология, онкология, хематология. инфекциозни болести.

В НЗК се посочва също нужният брой от центрове за спешна помощ, трансфузионна хематология, психиатрични и онкологични болници. Данните показват, че към момента страната ни има достатъчен брой от тези лечебни заведения - 28 ЦСМП и 198 филиала към тях, 5 центъра по трансфузионна хематология, 12 психиатрични болници, 9 за онкологични заболявания

ИАГ и велоклубове ще сключат Меморандум за сътрудничество

ИАГ и велоклубове ще сключат Меморандум за сътрудничество

Изпълнителната агенция по горите  и велоклубовете в страната се споразумяха да сключат Меморандум  за партньорство и сътрудничество. Това стана ясно на срещата между зам.-министъра на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и представители на велоклубовете в страната. Те бяха представлявани от доц. д-р Димитър Димитров, Димитър Димов, Мирослав Николов и Димитър Ботушаров. Двете страни се договориха да си сътрудничат за опазването на горите.

Представители на техните организации ще вземат активно участие в работната група, която ще изготви проекта за Наредба за инвентаризация и горско планиране на горските територии, във връзка с текстовете, касаещи Областните планове за развитие на горите.

 

България ще получи общо 126,6 млн.евро в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическ

България ще получи общо 126,6 млн.евро в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм България ще получи финансова подкрепа в размер на 126,6 млн.евро за периода 2009-2014 г.. Средствата ще бъдат отпуснати от страните-донори -  Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и неговият екип проведоха днес втори кръг от преговорите за новия програмен период на двата финансови механизми.

Чуждестранната делегация бе водена от г-н Стайнар Хаген, зам.-генерален директор на Министерството на външните работи на Кралство Норвегия и включваше Н. Пр. Тове Скарстейн – посланик на Кралство Норвегия  и  представители на  Офиса на финансовия механизъм на ЕИП.

Тема на преговорите бяха програмните области околна среда, енергетика, здравеопазване, културно наследство, правосъдие и вътрешни работи,подкрепа на неправителствения сектор, партньорство с норвежки институции, както и финансовото разпределение и схемата за управление, в рамките на Меморандумите за разбирателство.

 

Окончателното финализиране на преговорите ще бъде през месец април тази година.

Повишава се контролът върху безопасната експлоатация на асансьорите

 

Повишава се контролът върху безопасната експлоатация на асансьорите

Правителството измени Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за да я приведе в съответствие с обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства. Поради това от нея отпадат малките товарни асансьори, които представляват „машина” по смисъла на втората Наредба.

С новите текстове се изменят редът и периодичността за извършване на функционалните проверки за изправността и действието на асансьорите и техните предпазни устройства. Това ще става според инструкциите на производителя, а ако в тях няма определен срок, проверките ще се правят на 10 дни, а периодичните технически прегледи – веднъж на три години.

С постановлението се въвеждат и допълнителни задължения за лицата, които поддържат асансьори. Те са длъжни да информират всяко тримесечие регионалните отдели на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за ползвателите, с които са сключили или прекратили договор. Изпълнението на тези изисквания ще доведе до повишаване на ефективността на органите за технически надзор, както и до по- голяма проследимост на асансьорите и фирмите за поддържане.

Предвижда се облекчаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП по отношение на степента на правоспособност на персонала. Отпада задължителното изискване, когато асансьорните монтьори са повече от двама, един от тях да притежава първа степен.

Вписани са и технически мерки за повишаване на безопасността по време на експлоатация и недопускане на аварии и злополуки с асансьори.

 

Правителството предлага нови мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес

Правителството предлага нови мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата

Правителството предлага промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Те въвеждат нови мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата.

Промените предвиждат да се възприеме принципът на мълчаливото съгласие и за дейности, които подлежат на регистрационен режим. Сега той се прилага при издаването на разрешение и на удостоверение за извършване на еднократни сделки.

Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз или разрешително.

Законопроектът предвижда изработването на методика за определяне на разходоориентиран размер на всички такси, събирани за администрираните услуги, независимо от органа, който ги събира. Тя трябва да бъде предложена от министрите на финансите и на икономиката, енергетиката и туризма в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона и ще важи от началото на следващата година. Размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, като административните разходи не могат да надвишават 20% от таксата. Предвижда се да не се събират такси за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация. Приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, а само за повишаване качеството на предоставяната услуга, е посочено в проектозакона.

Промените предвиждат всички административни органи, които издават лицензи и извършват регистрация, да създадат и да поддържат обособени раздели към публичните регистри. Те ще съдържат информация за подадените заявления за издаване на лиценз или регистрация по реда на тяхното подаване, броя и вида на приложените документи. Тази мярка ще осигури публичност и прозрачност на движението на постъпилите преписки. Информация ще може да се следи безплатно, а длъжностните лица, които не водят регистри, ще подлежат на административно-наказателна отговорност.

Промените в закона са поредната стъпка за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на регулаторната и административна тежест.

Законопроектът е приет на вносител.

Още статии...