РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Томислав Дончев: Техническата помощ по европроекти, която България поиска от международните финансов

Томислав Дончев: Техническата помощ по европроекти, която България поиска от международните финансови институции,

ще бъде обезпечена със средства от ЕС

Министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев се завърна от работно посещение в Брюксел, където се срещна с еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан и взе участие в годишен преглед на изпълнението на 7-те Оперативни програми, направен пред Европейската комисия.

„Отсега нататък очакванията към България ще бъдат все по-големи. Показахме, че вече умеем да договаряме, проектираме, да се разплащаме по-добре. Предстои да докажем, че можем и да доведем целия процес  до добър край. Гаранция за това е единствено качеството и изпълнението на всички изисквания. България вече излиза от детската възраст на своето членство в ЕС и се очаква сами да се грижим за себе си, без някой да ни държи за ръката и да ни показва правилния път. За всички е ясно, че България е нова страна-членка на съюза, това е първият ни програмен период, но нито искаме, нито очакваме по различно отношение ”, заяви министър Дончев след участието си в годишния преглед.

Представителите на ЕК отчетоха ръста при усвояването на средствата от ЕС през 2010 година и препоръчаха да се продължат усилията за ускоряване на процедурите при стриктно гарантиран ефективен контрол. Подкрепа срещнаха предложените промени в Закона за обществените поръчки и идеята за централизиране на предварителния контрол на процедурите по него. Експертите от комисията подчертаха нуждата от работа с общините и оцениха положително стартиралото обучение на кадри в тях, както и идеята мобилна експертна група да пътува в страната и да ги консултира по въпроси, свързани с по-ефективното усвояване на евросредства.

На срещата с еврокомисаря Хан Томислав Дончев получи уверение, че ЕК ще осигури правна възможност за обезпечаване със средства от ЕС на исканата от България техническа помощ от Международните финансови институции. Така пълна подкрепа получи идеята за автомагистрала Струма да се използва техническата подкрепа на експерти от ЕИБ. По време на срещата Йоханес Хан подчерта, че първата половина на 2011 г. е критично важна за България, тъй като през нея трябва да станат видими резултатите от големите проекти. Именно добрите резултати ще подсигурят на страната ни по-добра позиция при преговорите за финансовата рамка на следващия програмен период.

 

Въвеждат се изисквания за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението

 

Въвеждат се изисквания за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението

 

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. С него в националното законодателство се въвеждат нормите на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, която заменя Директива 2005/32/ЕО.

С промените се прецизират, от една страна, прилагането на закона по отношение на строителните продукти и от друга – задълженията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) №765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и създадаване на необходимата рамка за предстоящото транспониране в българското законодателство на Директива 2010/35/ЕС относно транспортируемото оборудване под налягане.

С приемането на Директива 2009/125/EО се разширява обхватът на засегнатите продуктови групи, което позволява установяването на изисквания за екопроектиране за всички продукти, свързани с енергопотреблението, за разлика от обхвата на Директива 2005/32/ЕО, където той е ограничен само до енергоемките продукти (и в двете директиви транспортните средства са изключени). Това позволява установяването на единна общностна рамка за определяне на изискванията относно екопроектирането на тези продукти на общностно равнище и осигурява ефективност и съгласуваност на законодателните текстове чрез използване на общ подход, с което ще се избегне рискът от припокриващи се национални и общностни инициативи.

Правителството предлага мерки за повишаване прозрачността при търговията на едро с храни и цветя

Правителството предлага мерки за повишаване прозрачността при търговията на едро с храни и цветя

Министерският съвет одобри промени в Закона за стоковите борси и тържищата и ги предлага на Народното събрание за приемане. Предложенията имат за цел да повишат прозрачността при търговията на едро с храни и цветя, както и да прецизират отделни разпоредби с оглед по-ефективното прилагане на закона.

Новите текстове предвиждат изменение на определението за стоково тържище и за пазар на производителите и въвеждат изискване търговията на едро с налични храни и цветя да се извършва само на стоково тържище и/или пазар на производителите. В обхвата на това изискване не попадат търговските обекти, представляващи магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, както и сделките между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие, или вносител и преработвателно предприятие. Извън изискването са и директните доставки до обекти за продажби на краен потребител и седмичните пазари.

Причината за промените в закона са, че през последните години се наблюдава тенденция за нарастване на нерегламентираните места за търговия на едро с храни. Съществуването на подобни места създава предпоставки за заобикаляне на действащото законодателство, в т. ч. и данъчното, както и нелоялна конкуренция между търговците на едро с храни на вътрешния пазар. За да се избегне тази тенденция се създават условия за равнопоставеност между търговците, като се дефинират точно и ясно пазарните структури в търговията на едро с храни.

Съгласно новите условия, вписаните обстоятелства и актове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, необходими за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите, или за издаване на лиценз за клирингова къща, ще се изискват служебно от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Това изменение съдейства за намаляване на административната тежест съгласно приетия правителствен план.

Въвежда се и механизъм за изграждане на пазари на производителите като тип събирателни пазари или големи логистични центрове за реализация на българска земеделска продукция.

Прецизират се и разпоредбите, регламентиращи лицензионния и регистрационния режими, с оглед привеждането им в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Предвиден е шестмесечен преходен период от датата на влизане в сила на закона. В този срок лицата, които не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото управление

ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото управление

Финансовите министри от Европейския съюз ще заседават на 15 февруари в Брюксел по законодателни предложения на Европейската комисия за засилване на икономическото управление. Днес правителството одобри българската позиция за Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). На срещата ще бъдат обсъдени също въпроси, свързани с прилагането на Пакта за стабилност и растеж, както и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 24 и 25 март т. г.

България ще подкрепи предприетите от Финландия, Дания и Кипър действия и ще приветства планираните мерки за привеждането на прекомерните бюджетни дефицити до определените от Съвета стойности в рамките на поставените срокове. Страната ни отново ще заяви решимостта си да намали бюджетния дефицит през 2011 г. под референтната стойност от 3% от БВП. По отношение политиката по разходите, българското правителство ще продължи фискалната консолидация и засилването на контрола върху разходите. България ще изрази волята си за продължаване на ключовите структурни реформи в пенсионната система, в здравеопазването, в сферата на образованието, както и в публичната администрация за подобряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Правителството днес се запозна и с доклад на министъра на финансите за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 18 януари в Брюксел. На него беше представена работната програма на Съвета в рамките на унгарското председателство. Като основен приоритет в нея е изведено икономическото управление.

Финансовите министри на държавите-членки проведоха първоначален дебат по годишното изследване за растежа, с което стартира Европейският семестър – част от реформата на икономическото управление в ЕС. Обсъден беше докладът на Комитета за икономическа политика относно проектите на национални програми за реформи, както и последващите действия за укрепване на икономическото управление на ЕС и създаването на нов механизъм за гарантиране стабилността на еврозоната.

Съветът беше информиран от естонския финансов министър за практическите аспекти по въвеждането на единната европейска валута в страната от началото на годината.

За ратификация е предложено споразумението за създаване в София на Регионален център за опазване на

 

За ратификация е предложено споразумението за създаване в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в ЮИЕ под егидата на ЮНЕСКО

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между правителството на Република България и Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.

Основната мисия на Центъра е да популяризира идеите и принципите и да работи за практическото приложение на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, както и да осъществява успешно програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа.

Държавата ни разполага както с изключително богатство от съхранени през вековете жизнени елементи на нематериалното културно наследство, така и с научен потенциал за тяхното документиране, съхранение, изучаване и популяризиране на съвременно равнище.