РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

СЕВ одобри проекти на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС по икономически и финансови в

СЕВ одобри проекти на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС по икономически

и финансови въпроси и по образование

На днешното си 233-то заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри два проекта на позиции на България за участие в заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и по образование, младеж и  култура.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси, който ще се състои на 15 февруари в Брюксел, ще разгледа предприетите действия за привеждането на прекомерните бюджетни дефицити до определените от Съвета стойности в Кипър, Финландия, България и Дания. Съгласно оценката на Европейската комисия (ЕК) за България не е необходимо предприемането на допълнителни мерки. Признават се усилията на българското правителство за фискална консолидация в резултат на предприетите мерки:

- изпълнението на държавния бюджет през 2010 г. ще е в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС за постигането на целта за бюджетен дефицит от 3,8% от БВП;

- настоящата ситуация на прекомерен дефицит ще бъде прекратена до 2011 година;

- ще се подобри фискалното управление и ефективността на публичните разходи;

- в средно- и дългосрочен план ще започне реформата на пенсионната система.

През 2011 г. бюджетният дефицит е планиран да достигне 2.5% от БВП. Положителен акцент в оценката на България е стабилността на провежданата фискална политика. България също така отчита трети най-нисък правителствен дълг между 27-те държави-членки на ЕС и ще остане с едно от най-ниските дългови равнища в Европа - под 20% от БВП.

На срещата се очаква да се проведе политически дебат по шестте законодателни предложения, които са насочени към по-ефективно прилагане на Пакта за стабилност и растеж и подобряване на наблюдението и координацията на икономическите политики. Законодателният пакет e съставен от четири предложения, отнасящи се до фискални въпроси, включително три регламента за реформа с широк обхват върху Пакта за стабилност и растеж и въвеждане на изисквания за фискалните рамки (директива), и също така два нови регламента по отношение на идентифицирането, предотвратяването и преодоляването на макроикономически дисбаланси. По последните два проекта на регламенти България изразява резерви.

По време на предстоящото заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси е предвидено и министрите да разгледат доклада на Европейската комисия за Годишния преглед на растежа. Годишният преглед на растежа е инструмента за мониторинг и направление на предварителната координация на икономическата политика в ЕС. Публикуването на доклада поставя началото на Европейския семестър. България подкрепя заключенията от Доклада по Годишния преглед на растежа. Документът е изключително полезен, осигуряващ нужните насоки за въвеждане на конкретни политически мерки, които държавите-членки следва да приложат, за да се гарантира постигането на целите и приоритетите в стратегията „Европа 2020”, като се запази ангажиментът за фискална консолидация и мерки в подкрепа на икономическото възстановяване. По тази причина правителството планира до голяма степен да използва насоките от представеното изследване като инструмент, подпомагащ процеса на подготовка на Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и на Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.).

В дневния ред на предстоящия Съвет на ЕС по образование, младеж и култура, който ще се проведе на 14 февруари в Брюксел, са включени точки единствено от област „Образование”. В отговор на наскоро публикувания от Европейската комисия Годишен преглед на растежа, отбелязващ началото на първия „европейски семестър” и на нов цикъл на икономическо управление на ЕС в рамките на Стратегия „Европа 2020”, Унгарското председателство е подготвило дискусионен документ с насочващи въпроси.

Министрите по образование на ЕС ще приемат и Заключения, в които се подчертава основополагащата роля на образованието и обучението за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” чрез изграждане на квалифицирани човешки ресурси с компетентности и умения, необходими за конкурентноспособна европейска икономика, устойчив растеж и социална интеграция. Подчертава се и  ролята на националните програми за реформи като основни инструменти за осъществяване на набелязаните цели. България ще подкрепи проекта на заключения на Съвета.

По време на заседанието на Съвета по образование, Европейската комисия ще представи официално Съобщението „Дневен ред за нови умения и работни места”. Съобщението поставя фокус върху образованието и ученето през целия живот и отчита необходимостта от максимална гъвкавост при комбинирането на уменията с изискванията на пазара.

Премиерът Бойко Борисов предлага работна група с експерти от изпълнителната, законодателната и съдеб

Премиерът Бойко Борисов предлага работна група с експерти от изпълнителната, законодателната

и съдебната власт да изготви мерки за затягане на контрола върху използването на СРС

Министър-председателят Бойко Борисов предлага да бъде създадена работна група, която да анализира практиката по прилагането на Закона за специалните разузнавателни средства.

В писмо до председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, главния прокурор Борис Велчев и председателя на подкомисията за парламентарен контрол и наблюдение върху използването на СРС Явор Нотев премиерът Борисов изтъква, че в последно време въпросът за използването, прилагането и контрола върху използването на СРС се поставя настоятелно в публичното пространство. „Наше задължение е да създадем условия за сигурност и спокойствие на българските граждани, така че никой да не се чувства застрашен, ако не е допуснал нарушение на закона”, посочва министър-председателят.

С този мотив той предлага създаването на работна група под ръководството на министъра на правосъдието, в която да бъдат включени представители на съда, прокуратурата и подкомисията в Народното събрание. Нейната задача е да установи дали има пропуски в действащата уредба по отношение използването на СРС, които създават възможности за нарушаване на конституционните права на гражданите, и при необходимост да предложи промени в нормативната уредба, регламентиращи по-добре контрола върху използването им.

Правителството осигури 1,5 млн. лв. за ликвидиране огнището на шап

Правителството осигури 1,5 млн. лв. за ликвидиране огнището на шап

Националната ветеринарномедицинска служба ще получи допълнителни 1,5 млн. лв. за провеждане на мероприятията за ограничаване и ликвидиране на констатираното огнище на шап в Бургаска област и за повишена епизоотична готовност в областите Ямбол, Хасково, Шумен, Варна, Кърджали и Сливен. От тях 520 000 лв. са за обезщетения на собствениците на унищожени животни, фураж, инвентар и други материали, които могат да бъдат заразени. Останалите средства са за горива, извънреден труд, изграждане и ремонт на дезинфекционни съоръжения, дезинфектанти, консумативи, изследвания и т. н.

Осигуряването на средствата ще гарантира здравето на животните, както и безвредността и качеството на добиваните от тях хранителни продукти и суровини. Ще бъдат компенсирани и тежките икономически последствия за животновъдите.

Швеция открива почетно генерално консулство в София

Швеция открива почетно генерално консулство в София

Правителството даде съгласието си за откриване на почетно генерално консулство в София. Консулският му окръг ще обхваща територията на областите Видин, Монтана, Враца, София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. Консулството ще бъде ръководено от шведския гражданин Ивар Горан Свенсон.

В момента Швеция има почетно консулство във Варна, което отговаря за областите Бургас, Добрич, Шумен и Варна. С днешното решение консулският му окръг се разширява с областите Русе, Велико Търново, Силистра, Разград, Търговище, Сливен и Ямбол.

Решението на шведската страна за откриване на генерално консулство и за разширяване на консулския окръг на съществуващото почетно консулство е във връзка със закриване на посолството на кралството в София в края на септември м. г. То позволява двете консулства да покрият изцяло територията на страната и да поемат някои от предишните функции на посолството

Д-р Пламен Попиванов е определен за председател на Комисията по позитивния лекарствен списък

Д-р Пламен Попиванов е определен за председател на Комисията по позитивния лекарствен списък

Правителството взе решение за промяна на състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. Причина за промените са подадени молби за освобождаване от председателя и някои от членовете на Комисията, в които са посочени нараснали професионални задължения и ангажираност.

От поста си са освободени председателят на Комисията доц. Русанка Ковачева, както и членовете проф. Людмила Владимирова, проф. Параскева Стаменова и Надя Бонева.

За председател на Комисията е определен д-р Пламен Попиванов. Той е завършил медицина в Медицинска академия, София. Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и метаболизъм. През 2009 г. придобива квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1996-2006 г. е главен административен асистент и съответно завеждащ Сектор по костни и метаболитни заболявания към Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Александровска”. От 2007 г. е началник на Отделение по костни и метаболитни заболявания в същото лечебно заведение, а от 2010 г. - заместник-директор по лечебната дейност. През 2006-2007 г. е председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, а от 2008 до м. септември 2009 г. е член на Комисията. От октомври 2009 г. е председател на Експертна подкомисия на КПЛС. Д-р Попиванов има множество научни публикации в български и чуждестранни медицински издания и членува в редица национални и международни научни дружества.

Новите членове на Комисията са д-р Ивелина Георгиева, която в момента работи в дирекция „Медицински дейности” в МЗ, и София Балабанова, експерт в дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” на МЗ. За член на КПЛС от квотата на МТСП е определена д-р Ани Златарева-Петрова. От 2007 г. досега тя е завеждащ отделение по химиотерпия в КОЦ - София град. Член е на Европейското дружество по медицинска онкология.

Още статии...