РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Министър-председателят Бойко Борисов обсъди с принц Нарухито възможностите за развитие на отношеният

Министър-председателят Бойко Борисов обсъди с принц Нарухито възможностите за развитие на отношенията между България и Япония

Премиерът покани японския престолонаследник да посети страната ни


Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с Негово императорско височество коронования принц Нарухито, престолонаследник на Япония. Срещата се състоя в рамките на работното посещение на българския премиер и водената от него делегация в Токио.

По време на разговорите двамата отчетоха традиционно добрите връзки и приятелските отношения между България и Япония. Бойко Борисов и принц Нарухито обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството между двете страни в областта на политиката, икономиката и енергетиката. Акцент беше поставен върху възможностите за сътрудничество в сферите на новите технологии и „зелената” енергия, като се отчита стратегическото местоположение на България на Балканския полуостров.

Министър-председателят Бойко Борисов изрази надеждата си Негово императорско височество принц Нарухито да посети страната ни.

Изготвен е план за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на ЕК от 13.12.201

Изготвен е план за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на ЕК

от 13.12.2010 г.

Правителството прие план за действие за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

Планът съдържа мерките, които е необходимо да бъдат предприети от всички отговорни институции, за завършване на реформата в сектор „Водоснабдяване и канализация” и за ускоряване на подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” в пътния и железопътния сектори.

Планът включва както хоризонтални мерки, засягащи общото изпълнение на инфраструктурните програми (създаване на механизъм за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите, активизиране ролята на международните финансови институции при подготовката и изпълнението на проектите, ефективно използване на експертизата на JASPERS и др.), така и мерки за преодоляване на секторни проблеми, които затрудняват ефективното усвояване на средствата от ЕС. Сред тях са: изпълнение на Плана за действие по ОП „Транспорт”, създаване на система за сформиране на звена за управление и изпълнение на проекти, засилване на мениджърския капацитет на АПИ, анализ на ефективността на извършената структурна реформа в НКЖИ през 2010 г., създаване на звено в МРРБ за координация, комуникация и контрол в подсектор „ВиК”, приемане на план за действие за завършване на реформата във ВиК сектора и др.

Контролът по изпълнението на плана беше възложен на министъра по управление на средствата от ЕС.

Правителството предлага промени в Закона за културното наследство

Правителството предлага промени в Закона за културното наследство

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предложенията целят преодоляването на някои проблеми, възникнали при неговото приложение, както и регламентиране на функциите на министъра на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по опазването на недвижимите културни ценности.

Предвид значимостта на недвижимите културни ценности с по-високи категории „национално значение” и „световно значение”, се предвижда инициативите за тях да останат на съгласуване по досегашния ред, а за останалите съгласуването да премине в НИНКН.

Със законопроекта се създава ред за предоставяне на правото на управление на недвижими археологически културни ценности на общини. Това ще създаде възможност за поемане на инициативи от страна на общините като кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, участие в международни, регионални и двустранни фондове и програми или за осъществяване на други дейности, чрез които ще се популяризира културното наследство, като в същото време чрез осъществяването на тези дейности ще бъдат инвестирани средства в опазването на археологическото наследство.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени текстове, съгласно които актовете за обявяване на археологически резервати, с които се регламентира местонахождение, територии, граници, охранителни зони, и режимите на опазването им, запазват действието си до приемането на нови.

Регламентира се статутът на музейните сбирки. В съществуващите над 400 сбирки се съхраняват движими културни ценности, с висока стойност и значение за културното наследство и регламентирането на новия им статут е наложително. Това ще позволи да се стимулира дейността на местните общности да издирват, съхраняват и популяризират движимото културно наследство.

Предвиждат се санкции от 500 до 5000 лева за физически лица и от 5000 лв. до 15 000 лв. за юридически лица, които не спазят предписанията на Министерството на културата и НИНКН при съгласуване на инвестиционни намерения.

Санкциите за длъжностни лица, които издават документи по Закона за устройство на територията в нарушение на Закона за културното наследство, са от 2000 до 10 000 лева. Ще се конфискуват металотърсачи и други подобни уреди, които се използват в нарушение на закона. От 5000 до 50 000 лева е санкцията за използване на изображения на културни ценности за търговска цел без съгласието на собственика.

Преброяване 2011 е основен ангажимент на НСИ през тази година

Преброяване 2011 е основен ангажимент на НСИ през тази година

Преброяването на населението и жилищния фонд на България е най-важната задача на Националния статистически институт през тази година. Това е посочено в Националната статистическа програма за 2011 г., приета днес от правителството. В нея са включени изследванията, които ще се провеждат от НСИ и другите органи на статистиката.

В програмата са представени изследвания на явления и процеси в демографията, социалната сфера, бизнеса, макроикономиката, селското стопанство и околната среда, които се провеждат в съответствие с регламентите на ЕС в областта на статистиката. Приоритетните направления в дейността на НСИ за 2011 г. са свързани с подобряване на качеството, намаляване на натоварването на респондентите и усъвършенстване на разпространението на статистическата информация.

Кабинетът одобри днес и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2010 г. Като приоритетни задачи в тях са посочени производството и разпространението на статистическа информация съгласно новата нормативна база на ЕС, внедряване на Кодекса за дейността на европейската статистика, повишаване качеството на статистическата информация и засилване на доверието към статистиката, техническо и технологично обновяване на статистическата дейност чрез изграждане на информационна система и др.

България и Румъния договарят условията за съвместни презгранични операции за контрол на въздушното п

България и Румъния договарят условията

за съвместни презгранични операции за контрол

на въздушното пространство

 

Правителството одобри проекта на споразумение с Румъния за презгранични операции за Air Policing и упълномощи министъра на отбраната да го подпише. Това е вторият документ от подобен характер след сключването през 2010 г. на аналогично споразумение с Гърция.

Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в интегрираната система за ПВО на НАТО.

Проектът на споразумение регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на операциите. С него се определят националните органи, които разрешават и ръководят действията на ВВС на двете държави при изпълнение на задачите. На основата на споразумението ще бъдат разписани детайлните военно-оперативни процедури по изпълнение на операциите.

Още статии...