РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството одобри мерки за подобряване на бизнес средата в България

Министерският съвет одобри мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед показателите на страната ни в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. Подобряването на бизнес средата в България е сред основните приоритети на правителството, залегнали в програмата му „Държавност, развитие, справедливост“.

Съгласно редица престижни международни класации, които изследват конкурентоспособността на икономиката и условията за правене на бизнес, през последните години България изостава значително, което влияе негативно и върху привлекателността на страната ни като предпочитана инвестиционна дестинация. В периода 2010-2013 г. България отстъпва с 22 места в класацията на Световната банка за правене на бизнес. Като цяло докладът отчита, че през последните години у нас не са извършени съществени реформи, които да доведат до подобряване на бизнес средата, поради което останалите държави постепенно успяват да изпреварят страната ни. През 2014 г. България заема 58-мо място.

Най-лошият показател на страната ни в класацията през последните години е свързването с електричество (135-то място от 189 държави). Като слабости тук са отчетени както времето, необходимо за свързване на новопостроената сграда с електричество (130 дни), така и разходите, свързани с това (320% от дохода на глава от населението). През последните години не е отчетен напредък на България в тази сфера.

Друга проблемна област за България касае издаването на разрешително за строеж (118-о място). По този показател е необходимо да се намали броят на изискуемите процедури (18), както и времето, което отнема на инвеститора да се сдобие с разрешението (104 дни). Световната банка отбелязва, че през последните години, вместо да се облекчават, процедурите в тази област стават все по-тежки за инвеститорите и значително затрудняват дейността им.

По отношение на показателя, свързан с производството по несъстоятелност, следва да се отбележи голямата продължителност на процедурата, която съгласно доклада отнема средно 3,3 години у нас, като този показател е почти два пъти по-нисък при страните от ОИСР – 1,7 години. България също така се характеризира с ниско ниво на възстановяване на средствата, което достига едва 32,6%, при 70,6% средно за страните от ОИСР.

За подобряване на средата за развитие на бизнес в България се предлага пакет от мерки, с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес” на Световната банка. Предложенията включват промени в следните области:

1. Цялостно се облекчава процедурата по издаване на разрешение на строеж, като е предвидено:

намаляване на проектните части, които се изискват за издаване на разрешение за строеж за определени категории обекти;

отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект;

преразглеждане на съдържанието, процедурата и етапа, на който се изисква наличие на План за управление на строителните отпадъци;

прецизиране на обхвата на строежите, по отношение на които се изисква изготвяне на отделна проектна част по пожарна безопасност;

премахване на изискването за представяне на комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж;

мерки за контрол за спазване на изискването на Закона за местните данъци и такси за определяне на таксите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж единствено въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

конкретизиране на изискващите се проектни части към инвестиционен проект, в зависимост от вида и категорията на обектите;

облекчаване на процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

намаляване на срока за издаване на решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС от 30 на 20 дни;

намаляване на срока за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект от директора на РЗИ от 30 на 14 дни. Ще се разгледат възможностите за отпадане на процедурата, когато спецификата на обекта не налага това;

въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

намаляване на срока за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ от директора на РЗИ от 30 на 14 дни.

2. Изготвяне на предложения за облекчаване на процедурата по свързване с електричество и намаляване на разходите за инвеститорите.

3.Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации. Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка в случаите на облагане с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка.

4.Въвежда се служебен обмен на информация при регистрация на собственост, като отпада изискването за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от общините и на актуално състояние при процедурата по регистрация на собственост.

5.Облекчават се документацията и формулярите, свързани с процедурите по плащане на данъци и социални осигуровки.

6.Облекчава се изискваната документация при износ и внос на стоки от страната, което ще намали необходимо време и разходи по тези процедури.

7.Ще се работи за ускоряване на процедурата по закриване на бизнес, както и за оптимизиране на производството по несъстоятелност чрез намаляване на продължителността (3,3 години в момента) и увеличаване на нивото на възстановяване на средствата (32.6% към момента).

По всяка от мерките на компетентните министри е възложено да изготвят необходимите проекти на закони и подзаконови нормативни актове.