РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие община Севлиево да кандидатства за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на Проект “Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево” при определени условия и се възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на същия проект.

Решението на Общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

Индивидуалният административен акт, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. За да бъде формирано от общинския съвет законосъобразно решение по въпроса за поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за заем е необходимо на първо място проектът, който ще се финансира от дългосрочния дълг да е предложен за обсъждане на местната общественост. В чл. 15 от Закона за общинския дълг е описан редът, по който кметът оповестява проекта – покана за обсъждане, която се публикува и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, определено е съдържанието на самата покана. По административната преписка няма данни дали е отправена такава покана, тази покана дали е публикувана, дали е имала определеното от закона съдържание и била ли е оповестена, съобразно изискванията на гореспоменатата нормативна разпоредба, ако все пак се приеме, че е на лице уведомяване, довело до срещата на 02.10.2010 г.

От изложеното в Предложението Приложения 1 и 3 към него /”Презентация на идеен проект с финансови параметри” и „Протокол от проведена среща за обсъждане начина на финансиране реконструкцията на Проект „Реконструкция на централна градска част – гр. Севлиево” – проведена на 02 септември 2010 г. в зала 300 на общинска администрация”/ на кмета на община Севлиево не може да се направи извод, че проектът „Благоустрояване на централна градска част – гр. Севлиево” е в полза на местната общност, каквото е императивното изискване на чл. 14, т. 1 от Закона за общинския дълг. Към предложението не е приложено и пълно описание на проекта, което би било такова ако включваше и социално - икономически анализ на очакваните резултати от неговото осъществяване, какъвто категорично липсва. Не е приложено и подробно описание на всички финансови параметри на проекта, каквото е изискването на чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.