РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Планове, цели и отчети за дейноста на администрацията

Стратегически план на Областна администрация - Габрово

Цели на Областна администрация - Габрово за 2017 година

Годишен план за 2015г.

Отчет за изпълнение на целите за 2014

Доклад за дейността на областна администрация – Габрово през 2009 година

Цели на администрацията за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2012 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2012 г. приложение 2

Цели на Областна администрация-Габрово за 2013 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2013 г. приложение 2

Цели на Областна администрация-Габрово за 2014 г.

Отчет на Областен Управител на област с административен център Габрово за пероида август 2009 г. - май 2013 г.

Отчет на Областна Администрация – Габрово

Отчет за дейността на Областен управител – Габрово за периода 20.06.2013 г. – 10.08.2014 г.

Отчет цели 2015 г.

План цели 2016 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ_2015 г.

Доклад 2015 г. от извършена вътрешна оценка на корупционния риск ОА-Габрово

Доклад за дейността на областна администарция – Габрово за 2015 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ 2016 г.

Доклад за дейността на ОА -2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Отчет за дейността на Областен управител – Габрово за периода февруари 2017 г. - май 2017 г.