РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приета е Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово

Приета е Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово

 

 Областният съвет за развитие единодушно прие Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово.

Тя е разработена на основание чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Целта на стратегията е да се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията на общината, но и в цялата област. Стратегията е създадена на базата на проведени и одобрени от съответните общински съвети общински анализи за състоянието на сферата на социалните услуги във всички общини на област Габрово и е съобразена с Актуализирания документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие  2009 – 2013 г.

Стратегията включва на първо място социалните услуги, които ще работят на територията на областта през периода 2011 – 2015 г. , съществуващи и развитие на нови такива.

Създаването и приемането на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в областта, за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск.

Пет са основните приоритетни направления на стратегията, които са изведени въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област Габрово. Общите цели на петте направления са : предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск; подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск; намаляване на дела на децата, настанени в специализирани институции; създадаване на условия за социално включване/ интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи; подобряване качеството на живота на старите хора във всички населени места в област Габрово; създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област Габрово, с активното участие на всички заинтересовани страни.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.