РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Учредиха Асоциацията по ВиК - Габрово

Учредиха Асоциацията по ВиК - Габрово

Днес бе учредена Асоциация по ВиК - Габрово. На общото събрание присъстваха кметовете на общините Габрово, Дряново и Трявна и държавата - в лицето на Областния управител Мариян Костадинов и Владимир Василев – управител на ВиК Габрово.  По покана на Областния управител на събранието присъства и началникът на политическия кабинет на МОСВ – Владимир Стратиев, който разясни  цялата организация по учредяването на този вид асоциации, тяхната нормативна уредба, функции, структура и др.

Асоциацията по ВиК е особен вид юридическо лице по силата на Закона за водите, която няма да е търговско дружество и да разпределя печалба. Стратиев обясни, че цялата ВиК структура е разделена в две направления – публична държавна и публична общинска собственост и допълни, че ВиК асоциацията винаги ще бъде публична собственост, което ще е гаранция за задоволяване на всички нужди на гражданите.  Асоциацията е особен орган, който ще трябва да уреди всички въпроси за стопанисването и експлоатацията на тази публична собственост.

Законът за водите предвижда дялово участие на държавата в асоциацията в лицето на Областния управител да бъде 35 процента, а 65 процента да се разпределят пропорционално на броя на населението от последното преброяване през 2001 година между общините в Габровска област –Габрово, Дряново и Трявна. Процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК за областта е както следва: 48 % за Община Габрово, 7,53% - за Община Дряново и 9,26 % за Община Трявна.  Важно е да се отбележи, че Законът не дава възможност на общините да се разпореждат самостоятелно с техния дял.

Учредената асоциация получава активите на ВиК, а дружеството остава единствено оператор. Тя ще се управлява от общо събрание, което ще взима решения с мнозинство от 75%. Източниците на финансиране са три – държавен и общински бюджет, европейски фондове и приходите на ВиК операторите. Асоциацията по ВиК е органът, който сключва договор за управление на ВиК инфраструктурата с ВиК оператор и съответно определя условията.

Една от първите задачи на Асоциацията ще бъде да разработи и приеме т.нар. мастерплан на ВиК системата и съоръженията, както и инвестиционна програма. За Асоцияцията не е предвидено да се създават големи съпътстващи структури и администрации.