РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Конкурс на тема: „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”, организиран от Областен съвет по условия на труд – Габрово.

Заявление за участие в конкурса категория мениджъри

Зачвление за участие в конкурса категория специалист по БЗР

Заявление за участие в конкурса категория средно и голямо предприятие

 

 

Критерии за оценяване:

 

Категории кандидати, които следва да бъдат оценявани:

 

I. Категория „Предприятия”.

 

1. Подкатегория микро- и малко предприятие – до 50 човека;

2. Подкатегория средно и голямо предприятие – над 50 човека.

За номинация, мотивирано, могат да бъдат предлагани работодатели, които са изпълнили следните критерии и представят презентация на условията на труд в съответното предприятие:

1/ Първи критерий.

A: Процентно отношение на броя пострадали работници/служители при трудови злополуки, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 - до 31.12.2015г.

 

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

Прилага се КСЕРОКОПИЕ от Регистъра на трудовите злополуки във фирмата за периодa;

 

Б: Процентно отношение на проявление на професионални заболявания, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 - до 31.12.2015г.

 

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

2/ Втори критерий: Стремеж за предотвратяване на нараняванията и на професионалните заболявания и непрекъснато усъвършенстване управлението на безопасност и здраве при работа и на резултатите при изпълнение на дейностите, свързани с безопасността и здраве при работа.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

3/ Трети критерий: Липса на съставени актове за нарушения на трудовото законодателство, уреждащо обществените отношения по ЗБУТ и липса на неизпълнени предписания на органите за контрол на ЗБУТ.

 

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

4/ Четвърти критерий: Най-пълна, точна и всеобхватно извършена оценка на риска и най-добре действаща програма за намаляванео му.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

Прилагат се следните документи: 1. Протокол от заседание на КУТ с точка от дневен ред в насока обсъждане на Оценката на риска и определяне начините за запознаването на работещите с рисковете на работното място; 2. Ксерокопие от Програма за управление на риска в предприяието;

 

5/ Пети критерий: Разработена и внедрена политика и инвестиционна програма по безопасност и здраве при работа и постигнати резултати.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

Прилагат се следните документи: 1. Текст на Политиката по БЗР; 2. Протокол от заседание на Комитета по условия на труд (КУТ) с точка от дневен ред в насока обсъждане на политиката по БЗР и определяне начините за разгласяването й;

 

6/ Шести критерий: Предприети вътрешно-организационни мероприятия, във връзка с осигуряване на ЗБУТ.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

Прилагат се следните документи: 1. Ксерокопия на Годишен план за дейността по ЗБУТ и Протоколи между органа по БЗР и преките производствени ръководители за поставяне на знаци за обозначаване на съществуващите рискове; 2. Списък на личните предпазни средства по работни места, утвърден от работодателя;

 

7/ Седми критерий: Извършени и предвидени преванивни действия и готовност за предотвратяване на вредоносни последици при извънредни ситуации, съобразно спецификата на дейността.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

Прилагат се следните документи: 1. Протокол от проиграване на Аварийния план; 2. Заповед на работодателя за определяне на работещите, които оказват първа помощ при авария и изпълняват мерките за борба с пожари и евакуация на работещите;

 

8/ Осми критерий: Най-добре функциониращ/а комитет/група по условия на труд /с приложена информация за конкретни дейности на КУТ/ГУТ/.

 

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

 

Прилагат се следните документи: 1. Протокол от последното заседание на КУТ; 2. Протокол от проверка на КУТ по безопасност и здраве при работа в предприятието;

 

9/ Девети критерий: Компетентност и продължаващо обучение на работещите по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.

Оценка по критерия: максимум 100 точки.

Прилагат се следните документи: План за видовете обучения по безопасност и здраве при работа през 2014 и 2015 г., утвърден от съответния ръководител;

 

10/ Десети критерий: Рационално обслужване на работещите от службата по трудова медицина.

 

Оценка по критерия: максимум 100 точки

 

Прилагат се следните документи: Описание на извършеното от обслужващата служба през 2014 и 2015 г.;

 

11/ Единадесети критерий: Внедрена и сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа и/или система за управление на околната среда.

 

Оценка по критерия: Максимум 200 точки;

 

Прилагат се следните документи: Копия от сертификатите.

 

12/ Дванадесети критерий – К12: Сключен колективен трудов договор с особено внимание на частта за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Бонус – 100 точки;

 

Прилагат се следните документи: Копие от КТД;

 

13/ Тринадесети критерий – К13: Инициирани или успешно транспонирани „Добри практики” в дейността по подобраване условията на труд на работещите.

 

Бонус – 100 точки;

 

IІ. Категория: „Мениджъри”, критериите за номинация са следните:

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица на ръководни длъжности, с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на ЗБУТ, които отговарят на следните критерии:

 

1/ Първи критерий: Да се представят доказателства относно личния принос на номинираните в изпълнението на ЗБУТ в предприятието или организациите, които управляват или в които работят.

 

III. Категория: „Специалист по безопасност и здраве при работа”, критериите за номинация са следните:

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица, служители на предприятия и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в сферата на ЗБУТ:

 

1/ Първи критерий: Да се представи Доклада на кандидата за 2015 година / Докладът да е в изпълнение на изискването, залегнало в чл. 10 от Нар. № 3 от 27.07.1998 г./;

2/ Втори критерий: Да се представят актуална автобиография на номинирания специалист и доказателства относно професионалната му квалификация.