РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител иска отмяна на Решението на Общински съвет – Севлиево

Областният управител иска отмяна  на Решението на Общински съвет – Севлиево за поемане на дългосрочния дълг

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител оспорва пред Административния съд  Решение №146 от 23 ноември т.г. на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие общината да кандидатства за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на Проект “Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево”, чиято номинална стойност възлиза на 2 млн. лв., а срокът на кредита е 5 години.

Областния управител оспорва Решението със следните мотиви:

1.    Изискването за наличието на полза за местната общност при поемането на дългосрочен общински дълг е императивно и липсата й води до несъответствие с материалноправната норма на чл. 14, т. 1 от Закона за общинския дълг, а също така и с целта на закона.

2.    Към предложението не е приложено и пълно описание на проекта, което би било такова ако включваше и социално икономически анализ на очакваните резултати от неговото осъществяване, какъвто категорично липсва. Не е приложено и подробно описание на всички финансови параметри на проекта, каквото е изискването на чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

Припомняме че, съгласно своите правомощия - да упражнява контрол над законосъобразността на решенията на общинските съвети, Областният управител веднъж вече върна спорното решение за ново обсъждане. На следващото си заседание севлиевските общински съветници отново гласуваха „за” поемането на дълга.