РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Работна група ще разработва Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Стартира работата по разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Това стана ясно днес по време на заседанието на Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт, който се проведе под председателството на областният управител Николай Сираков. Самият той апелира към участниците в срещата да се направи такава стратегия, която да решава конкретен проблем. За всички е ясно, че основното предизвикателството, пред което е изправен регионът ни е демографския срив. Следвайки това направление най-естествено е да се стигне до младите хора, затова е толкова важен процесът за подкрепа на личностното им развитие, счита областният управител. „Интересуват ни техните силни страни, как да ги откриваме, да ги мотивираме и какви условия да създадем, за да ги реализират те и да бъдат удовлетворени” – каза още Николай Сираков. Участниците в заседанието дискутираха насоките и процедурата за разработване на стратегията и работната група, която ще я подготви.

Съгласно влезлият в сила от август месец т.г. Закон за предучилищното и училищното образование Областният управител организира разработването на такава стратегия въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Анализът, разработен от общините се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Стратегията обхваща период от две години и трябва да е готова февруари 2017 г.


Съгласно разпоредбите на Закона подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата подкрепа включва: екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; ресурсно подпомагане.