РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Читалищата от областта търсят новата си роля в следващите 160 години

Под мотото „Следващите 160“, читалищата от Габровска област ще се срещнат в петък, на 18 ноември в Габрово, за да споделят опит и проблеми относно новата роля на българските читалища за устойчивото развитие на местните общности.

Срещата ще се проведе под патронажа на Областния управител на област Габрово Николай Сираков по инициатива на три читалища от Община Габрово, които са организатори на базара „Забравени традиции, живи вкусове“ - Селски мол.

Тя е посветена на 160-тата годишнина на организираното читалищно дело в България, която се отбелязва тази година. Началото й е от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предварително са потвърдили участието си повече от 40 читалища в областта. Те ще споделят примери за дейности и форми, които разнообразяват работата им в посока развиване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, създаване на подкрепяща среда за увеличаване на местните инвестиции на базата на местните традиции с цел устойчиво развитие и формиране на културна среда в тях.

Темите и презентациите по време на дискусиите са предложени от самите читалища. Те ще бъдат в няколко направления - съхраняване на културното наследство и осмислянето му в условията на нова технологична среда, развитие на творческия потенциал на общността на базата на подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство и развитието на нови образователни и културни дейности за всички възрасти и прилагането на алтернативни форми на читалищна дейност за активен живот на възрастните и хората с увреждания и пренасяне на опит между поколенията. Ще се разисква също и подобряването на екологичната култура, активната социална среда и гражданското общество в населените места.

Целта на срещата е да бъдат провокирани идеи за нови форми в отговор на новите потребности на хората. И най-вече да бъде създадена активна творческа връзка между тях, която предполага работа в мрежа, споделяне, интегриране, обединяване на ресурси. Не на последно място срещата е повод тези, които дават най-много от себе си като доброволци и активисти, да се почувстват като на празник заедно, в годината на 160-годишнината от организираното читалищно дело. След деловата среща е предвидено време за неформални разговори.

Поканени са представители на общините и културните институции в областта.