РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Процедури

 


 

Идентификационен номер на обществената поръчка при възложителя:

N 2016-004.

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на природен газ за нуждите на обект: административна сграда на Областна администрация - Габрово, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5”.

Дата на създаване: 05.12.2016 г.

Документи и информация.