РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предприемат се спешни мерки при поява на заболявания на територията на областта реши Областната епизоотична комисия – Габрово

Областната епизоотична комисия – Габрово проведе заседание под председателството на заместник областния управител Иглика Иванова – Събева. Членовете на комисията обсъждаха въпроси свързани с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците на териториите на областите Враца, Видин и Пловдив, засилване на мерките по контрол и надзор на болестта Африканска чума по свинете и заразен нодуларен дерматит. Изслушана бе информация за заболяването и предприети мерки от ОДБХ Габрово, във връзка със спазването на общите мерки за биологична защита на птицевъдните обекти. Важно да се знае е, че заболяванията не са опасни за хората, но ще нанесат големи щети върху икономиката на страната. – коментираха членовете на Областната епизоотична комисия. След дискусия по дневния ред комисията гласува решения за предприемане на спешни мерки при поява на заболяването на територията на областта.

І. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ за предприемане на мерки от директорите на ОДБХ във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците на териториите на областите Враца, Видин и Пловдив

1.Директорана ОДБХ – Габрово да разпореди със заповед осъществяването на постоянен превантивен контрол върху промишлените птицевъдни обекти на територията на областта и своевременно реагиране при констатирана завишена заболеваемост и смъртност.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците на домашни птици да не се допуска излизането /пускането/ им извън дворовете в населените места и да съхраняват в закрити помещения фуража с който изхранват птиците.

3. Забранява се лова на пернат дивеч и даване вътрешни органи и отпадни странични животински продукти от диви птици, които не са претърпели термична преработка за изхранване на домашни животни.

4. При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

5.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици

ІІ. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповед от 8.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните и писмо от 17.10.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно сътрудничество с ИАГ, държавните горски предприятия и ловните сдружения за засилване на мерките по контрол и надзор на болестта Африканска чума по свинете.

1.Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да подават информация до Общ. Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Габрово.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците отглеждащи свине в личните дворове в населените места своевременно да уведомяват регистрираните ветеринарни лекари, кмета на населеното място или официалният лекар в съответната община при случаи на заболявания на животните с признаци за АЧС.

3. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства. Същите да извършат актуализация на наличните животни в регистъра на обекта и ВетИС на БАБХ. Да не закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителни документи /Ветеринарно медицински свидетелства/ доказващи произхода им и здравния им статус.

4.Регистрираните ветеринарни лекари, осъществявайки лечебна дейност  в населените места на територията на ветеринарните си участъци, стриктно да следят за признаци на АЧС при заболели животни, своевременно да информират ОВС/ОДБХ за всеки възникнал съмнителен за АЧС случай и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

ІІІ. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ, относно някои защитни мерки срещу болестта Заразен нодуларен дерматит /ЗНД/ в България, в изпълнение на решение 7089/2016 на Европейската комисия.

1.Засилване на контрола по придвижването/транспортирането на животните като: Предвижването на ЕПЖ да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари и издадено ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване/ транспортиране на животни, издадено от ВетИС.

2.Засилване контрола по пътищата от страна на МВР, за недопускане на нерегламентиран транспорт на възприемчиви животни. Транспортирането трябва да става в регистрирано за превоз на живи животни МПС, запечатано от официален ветеринарен лекар и с издадено ВМС за предвижване на животни. При установени нарушения, незабавно да се уведоми официалният лекар в съответната община.

ІV. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на писмо 17.10.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно предоставяне на проби по програмата за орална ваксинация на лисици и надзор на болестта бяс.

1.ЛРД да продължат с регулярното доставяне на проби /глави/ от отстреляни диви хищници в общинските ветеринарни служби. Да следят за промени в поведението на лисици и чакали, нехарактерни за естественото им поведение в природата.

2.Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да предоставят проби за пасивен надзор, от животни намерени умрели в природата или в следствие на ПТП.