РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Комисията по заетост одобри заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. Заседанието се проведе днес под председателството на областния управител Николай Сираков. Преди да гласуват и одобрят подадените заявки членовете на Комисията бяха информирани от директора на ДБТ – Габрово г-жа... Лена Енева за процедурата по схемите.

Комисията одобри всички подадени 27заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. По тази схема за област Габрово е определено финансиране на обща стойност 271867,95лева.

За реализацията на схема „Обучения и заетост”, насочена към безработни лица на възраст над 29 години в областта са отпуснати 452 427 лева.

В периода от 28 ноември до 09 декември 2016 г. всеки работодател, който желаеше да наеме безработни лица по тези схеми, можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.