РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник-министър Георги Костов представи принципните насоки за подзаконовата нормативна уредба по

Заместник-министър Георги Костов представи принципните насоки за подзаконовата нормативна уредба по новия проектозакон за горите

Семинар за представяне на принципните насоки за подзаконова нормативна уредба  в съответствие с новия проектозакон за горите, откри днес в София заместник-министърът на земеделието и храните доц. Д-р Георги Костов.

Министерство на земеделието и храните беше домакин на втория семинар за представяне на основните дейности по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор IDF №TF 096228, финансиран от Фонда за институционално развитие на Световната банка. Събитието се проведе под мотото „Нека заедно през новата година посеем добрите идеи за предстоящата реформа в горския сектор”. Водещи международни и национални експерти и консултанти по проекта представиха принципните насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с новия проектозакон за горите. На работната среща присъстваха представители на всички заинтересовани страни, като сред присъстващите бяха представители на Съюза на горскотърговските фирми в България, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”, Асоциация на преработвателите на дървесина, Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България „Булпрофор”, Камара на независимите оценители, народни представители от Комисията по земеделие и гори Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Българска фондация „Биоразнообразие”, WWF, СНЦ „Зелени Балкани”, профсъюзни организации от сектора, неправителствени екологични организации, представители на държавната горска администрация и Световната банка.

Представените предложения и препоръки за подзаконови актове и модели, съответстващи с проекта за нов закон за горите, са резултат от обстойни анализи на съществуващото национално, европейско и международно законодателство и горскостопански практики, както и от множество срещи със заинтересованите страни.

В края на миналата година в рамките на проекта се проведе първия въвеждащ семинар, който постави началото на по-открит диалог между екипите от консултанти и другите заинтересовани страни. Бяха представени основните цели, които си поставя реформата в горския сектор, както и ключовите направления по проекта, в това число дейностите „Подпомагане формирането на държавните структури” и „Международен анализ на предложенията за правни изменения” и „Институционален съвет”. След представянето на предложенията на екипите от консултанти се състоя дискусия, на която открито бяха поставени и изяснени водещи въпроси, свързани с предстоящата реформа.