РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СЕВ одобри два годишни документа относно членството на България в ЕС

СЕВ одобри два годишни документа  относно членството на България в ЕС

На първото си заседание за тази година, Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри проект на Годишна програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2011 г. и проект на План за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Главната задача на Годишната програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2011 г. е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза. Следвайки дневния ред на Европейската комисия и програмата на председателствата на ЕС, през петата година от своето членство в ЕС, България планира да насочи усилията си към няколко висoкоприоритетни за страната и Съюза въпроси като разширяването на Шенгенското пространство, справянето с икономическата криза и създаване на динамика за възстановяване, реформите на Общата селскостопанска политика и на Кохезионна политика на ЕС след 2013 г., Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, Новата енергийна стратегия на ЕС до 2020 г. и разширяването на ЕС. Както по така изведените като високоприоритетни, така и по останалите теми и въпроси, включени в Годишната програма, правителството ще продължи да води конструктивни дискусии, отстоявайки националните позиции, но и спазвайки духа на компромиса.

Проектът на Годишна програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2011 г. ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет, след което Годишната програма ще бъде предоставена на Народното събрание.

Планът за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз е един от инструментите за проследяване на навременното изпълнение на ангажиментите, проитичащи от членството на България в ЕС. Той е изготвен на основата на предложенията на работните групи към СЕВ и съдържа общо 214 мерки. В него са включени мерки за: въвеждане в българското законодателство на директиви, чийто срок на въвеждане е през настоящата година или в началото на 2012 г.; осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство; други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС. Планът за действие за 2011 г. съдържа и ангажименти, които са залегнали в Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

Съветът по европейските въпроси разгледа и одобри и проект на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Планът за действие за 2010 г. включва общо 366 мерки, от които изпълнени са 320 мерки, т.е. изпълнението е 87%. От останалите неизпълнени 46 мерки, 34 са с отпаднало основание и/или необходимост от изпълнение. Останалите 12 мерки, които са свързани с въвеждане и/или прилагане на действащото право на ЕС са заложени в Плана за действие за 2011 г. със срок за изпълнение до края на месец януари 2011 г.