РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител оспорва пред административен съд – Габрово Решението на Общински съвет Севлиево

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решението на Общински съвет -  Севлиево за отдаване под наем на трите язовира

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решение № 157 от 21.12.2010 г., на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 години язовирите в с. Душево – язовир „Бяло поле” ; в с. Хирево – язовир „Тръста” и язовир „Зелево перо”.

Решението на Общинския съвет, макар и да е издадено в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. Съгласно чл. 20 от Закона за водите управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Правното основание за вземане на оспорваното решение, а именно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост действително дава възможност за предоставяне под наем на имоти – публична общинска собственост, но само по отношение на части от имоти, а съгласно текста на решение № 157 в случая се касае за имоти, предмет на сделки на управление, в тяхната цялост. Отдаването под наем на язовири – публична общинска собственост в тяхната цялост би било допустимо единствено при условията на разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/. По административната преписка не се съдържат доказателства какво е предназначението на язовирите, обект на сделки на управление. По силата на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН, ако до влизане в сила на закона няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяване на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите – публична общинска собственост могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗОС след съгласуване с надзорния орган.

Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост, уредено в чл. 14, ал. 7 от ЗОС, изрично изключва от режима на обектите публична общинска собственост тези, които подлежат на концесиониране, между които язовирите попадат. Тази разпоредба визира части от имоти – публична общинска собственост и не може да намери приложение в конкретната хипотеза.

В този смисъл Областния управител счита Решение № 157 от 21.12.2010 г. на общински съвет – Севлиево за незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. второ от ЗМСМА оспорва същото пред Административен съд Габрово с искане то да бъде отменено.