РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

На 12 април може да се включите в проучване, посветено на Световния ден за безопасните и здравословни условия на труд

Във връзка с отбелязването на Световния ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, на 12 април /сряда/ от 11 до 15 часа в близост до Регионалната библиотека ще има разположена шатра, където представители на Областна администрация и синдикални организации ще провеждат анкетно проучване сред гражданите. Данните от него ще бъдат обобщени и представени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд в края на месеца.Едновременно с това на сайта на Областната администрация ще бъде публикувана анкетната карта, съдържаща следните въпроси, които всеки може да попълни и изпрати:

·Познавате ли правилата/инструкциите за безопасна работа на Вашето работно място?

·Организират ли се периодични медицински прегледи?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Вашата работа изисква ли ползването на лични предпазни средства и работно облекло?

Инициативата е на председателя на Областния съвет и цели да повиши осведомеността относно значението на безопасността и здравето на работниците и служителите.

Световният ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, официално се отбелязва на 28 април, а кампании за здравословни работни места се провеждат от 2000 г. насам и са един от основните инструменти за повишаване на информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.