РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово

Областният съвет за развитие проведе заседание под председателството на областния управител Иванка Баева, по време на което беше съгласувана Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово.

Старши експертът Михаела Стоянова представи накратко работата на работната група, разработила стратегията, която включва представители нa четирите общини, Регионално управление на образованието - Габрово, Регионална здравна инспекция - Габрово, Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, ИМКА-Габрово, Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс „Йовко Йовков“ - Севлиево, Център за обществена подкрепа - Дряново, Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, Сдружение „Промяната е в теб“ - Трявна.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.

Михаела Стоянова обясни, че освен на системата от училища в област Габрово в стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от различни рискови групи. Акцент има и на Доставчици на услуги за свободното време на децата и учениците. В тази категория попадат неправителствени организации, клубове, читалища и други организации, в чиито приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които насърчават неформалното и гражданското образование на подрастващите.

Стратегическата част задава 3 приоритетните направления - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество за оказване на личностна подкрепа със съответната обща цел към всяко от тях. Към приоритетните направления са формулирани специфичните цели и са определени отделните мерки, които следва да се реализират за тяхното постигане.

„С оглед измерване напредъка по изпълнението на настоящата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово (2017-2018 г.) е изградена система от индикатори към всяка специфична цел във всяко приоритетно направление. Мониторинг на индикаторите и събиране на информация за тях ще се извършва в края на двугодишния период на Стратегията.“ – допълни още старши експертът от Областната администрация.

По време на днешното заседание членовете на съвета бяха запознати с доклада на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. за изминалата 2016 г. Представеното му направи младши експертът Силвия Маркова. Тя обобщи и изводите в това направление, а именно: Поради демографската характеристика на региона през годините се правят стъпки за развитие на социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания; В общините се предприемат действия за подобряване на материалната база на социалните услуги; Продължава грижата за стари хора, настанени в специализирани институции и поетапно започна планираното намаляване на капацитетите на тези институции; Продължават да се развиват социалните услуги по превенция, които оказват подкрепа на родители и деца в отглеждането и възпитанието, услуги за деца в риск и отпадане от училище, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за осмисляне на свободното време на деца; Основна задача пред доставчиците на социални услуги е повишаване на качеството, максимална ефективност, гъвкавост, мобилност, регулярни обучения на всички служители, осигуряване на супервизии; Осигурена е устойчивост на услуги, развити през предишния програмен период, като например „Социален и личен асистент”, „Приемна грижа”; Актуализирани са капацитетите на социални услуги за възрастни и деца в общността съгласно нуждите, като в част от услугите са извършени и подобрения на материално-техническата база.