РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе заседание

Население и демографски процеси през 2016 година в област Габрово беше темата на днешното заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, който се председателства от заместник областния управител Ивелина Петрова. Тя сподели, че тенденциите в това направление са видими за всички, за съжаление, и изрази надежда, че област Габрово няма да бъде обезличена и следващият доклад ще покаже по-добри резултати.

Данни за демографската ситуация в региона представи Георги Цветков, Началник отдел "Статистически изследвания - Габрово". Преди да премине към конкретни цифри, Цветков коментира пред членовете на съвета годишния план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), който систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, оказващи въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват.

По думите му „основните фактори, които влияят върху демографското развитие, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция, но и развитието на качеството на човешките ресурси.“ Той сподели още, че мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства в рамките на утвърдените с държавния бюджет разходи, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Началникът на отдел "Статистически изследвания" очерта и текущата демографска ситуация в област Габрово, която може да бъде описана с няколко характеристики - намаляващо и застаряващо население, дисбаланс в териториалното разпределение на населението; намаляване абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост; увеличаване броят на сключените бракове. Подробно беше направен анализ на броя и структурата на населението, като към 31.12.2016 година населението на област Габрово е 112 334 души, за сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%. Продължава процесът на застаряване на населението в Габровска област. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 27.9% /20,7% за страната/от населението на областта, като най-висок е този дял в общините Трявна – 31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово – 27.5% и Севлиево – 26.8%. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4%/14,1% за страната/ от общото население, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

„Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват, както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.“ – каза още Георги Цветков.