РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата: Етър, Здравковец, Лесичарка и Поповци, общ. Габрово

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата: Етър, Здравковец, Лесичарка и Поповци, общ. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата на територията на Община Габрово.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

Землище Здравковец - 05.06.2017 г.,

Землище Лесичарка - 06.06.2017 г.,

Землище Етър - 07.06.2017 г.,

Землище Поповци -08.06.2017 г..

Сборен пунк- 9 часа пред съответното кметство.

 

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ?

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост.

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

 

КОНТАКТИ

 

тел. 066 804 045; 0888 715408 или 066 80 16 72.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО