РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата: Жълтеш, Боженци, Гръблевци, Мичковци и Чарково, общ. Габрово

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата: Жълтеш, Боженци, Гръблевци, Мичковци и Чарково, общ. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на територията на Община Габрово.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 
В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

 

Землище Жълтеш -12.06.2017г. и 13.06.2017г.

Землище Боженци -14.06.2017г.

Землище Гръблевци -15.06.2017г. и 16.06.2017г.

Землище Мичковци-19.06.2017г.

Землище Чарково-20.06.2017г.

 

Сборен пунк - 9 часа пред съответното кметство.

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ?

 
На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост.

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

КОНТАКТИ

тел. 066 87-88-87; 0897 801607  или 066 81 06 72

ОБЛАСТНА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАБРОВО