РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Петкова проведе среща в МРРБ по повод водната реформа и неизяснени въпроси, касаещи дейността на Асоциацията по В и К

Във връзка с извършващата се в момента водна реформа областният управител Невена Петкова проведе среща с Иванка Виденова, директор Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министерството на регионалното развитие“. На нея бяха коментирани неизяснени въпроси, касаещи дейността на Асоциацията по В и К. Петкова е получи уверение, че областта ни ще бъде включена в предстоящото възлагане за изработване на регионални прединвестиционни проучвания, които трябва да бъдат готови до 6 месеца, на базата на които ще се приоритизират потребностите в региона. От страна на министерството е направена обществена поръчка за консултантска и правна помощ за съответните дейности.

Коментиран е бил и въпросът с водния проблем на Община Севлиево. На този етап от бюджетната си програма министерството по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” – съгласно Споразумение No РД-02-30-5/23.01.2017 г. ще финансира три проекта, с реализирането на които да бъде частично разрешен проблемът. Това са обект „Увеличаване капацитета на БПС Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“) с подобект „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”.

Целево финансиране за близо 500 000 лв получава и обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”, които да преминат към захранване от габровският язовир „Христо Смирненски“, където в момента се извършват строителни дейности по проект: „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски““.

Невена Петкова е обърнала внимание и върху още един нерешен казус, какъвто е сливането на двете дружества Бяла ЕООД и ВиК ООД. Станало е ясно, че за това също ще се търси компетентна правна помощ, тъй като това е нещо ново и всяка една от Асоциациите в страната носи специфичен характер. Сливането на Бяла с ВиК – Габрово не може да стане механично и не може да се приложи, която и да е друга практика.

Стана ясно още, че при тази консолидация на Асоциацията, която вече имаме, общините – членки на АВиК могат да кандидатстват по оперативните програми и по ПРСР, но по ОП „Околна среда“ ще могат да кандидатстват едва след изработването на прединвестиционните проучвания.