РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Постоянната комисия по заетост гласува предложения за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“

Заместник областният управител Мария Пенева ще изпрати мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Това стана ясно днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Членовете на съвета единодушно подкрепиха направените предложения от четири общините в област Габрово методиката за подбор и оценка по проект „Обучения и заетост за младите хора“ да бъде разделена на два компонента – единият да е приложим за работодатели от реалния сектор, вторият – да е приложим за работодатели в лицето на общинските администрации. В тази връзка общините предлагат и критериите за оценка да бъдат обособени за различните компоненти и да има равнопоставеност на работодателите по отношение на работните места. Предложенията идват в следствие на това, че определените до този момент критерии не могат да бъдат изпълнени от общините, за да получат съответния брой точки и да попаднат в по-предни позиции в класирането. „Наемането на млади хора, включването им в допълнителни обучения и квалификация, с цел задържането им в малките населени места е един от основните приоритети на общините. Улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които получават първи или втори шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални умения и знания, придобити на работното място, както и придобиването на квалификация помага за по-успешното им включване на пазара на труда. В същото време в общините има дейности с местно значение като почистване и облагородяване на териториите за обществено ползване, за които биха могли да бъдат заети безработни лица от приоритетните целеви групи“ – аргументират се представителите от общините в региона.

Освен това решение, членовете на Комисията приеха и предложението направено от директора на Бюрото по труда, което да дава възможност неусвоените средства по „Обучения и заетост за младите хора“ да бъдат пренасочени към „Обучение и заетост“ съобразно необходимостта в нашата област. Това предложение беше обосновано с данни, според които от 2 337 регистрирани безработни лица 2016 лица са над 30 години, 929 лица са над 50 години, 705 лица са над 54 години, а с регистрация над 12 месеца или това са така наречените продължително безработни са 418 лица.