РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областната комисия по безопасно движение по пътищата прие мерки за предотвратяване на ПТП в населените места през 2017 г

Заместник областният управител Мария Пенева свика Областната комисия по безопасно движение по пътищата във връзка с промяна в НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ,бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.. По време на заседанието членовете на Комисията приеха набелязани мерки за предотвратяване на ПТП в населените места през 2017 г. Да бъдат изготвени Общински програми за 2017-2018 с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Приетият план за работа предвижда обезопасяване на районите около училищата с пътна маркировка до в срок до13.09.2017г., да се изградят изкуствени неравности, предпазни огради и да се ограничи достъпа на МПС в училищните дворове. Ремонт на уличната мрежа, а на места където е необходимо полагането на износващ пласт грапава настилка увеличаваща сцеплението и намаляваща спирачния път.

До 13.09.2017г., съгласно Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, да се освежи съществуващата хоризонтална маркировка и да се положи нова, там където условията на движение го изискват.

Да се повиши контролът на паркиране върху паркоместа предназначени за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания, както и контролът върху достъпността на градски транспорт.

По време на заседанието бяха коментирани и мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места, които са насочени към подобряване на управлението на движението по участъците от републиканската и общинската пътна мрежа чрез създаване на организация за информиране на водачите при промяна условията за движение.

Коментирана беше и по-добрата координация между контролните органи на отделните институции.Набелязани бяха мерки за повишаване на гражданската информираност - кампании, конкурси, състезания, викторини.

Контролът по изпълнението на мерките ще се осъществява на всяко тримесечие от комисията по безопасност на движението по пътищата, отчитайки статистическите показатели, предоставяни от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Габрово, отчет на РУО и отчетите за изпълнение на Общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Изпълнителна агенция автомобилна администрация всеки месец ще предоставя отчет за направените проверки и констатираните нарушения.