РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Информация за предприетите мерки и осигурени средства от държавата за решаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево

От години водоснабдяването на населените места в община Севлиево е в центъра на вниманието на държавната политика, провеждана в сектора, за територията на област Габрово. Всички заинтересовани институции – държавна и общинска администрации работим за една цел - подобряване качеството на живот на хората. Ето защо за осигуряване на дългосрочно планиране на действия и мерки за управление на ВиК системите с държавно финансиране бе изработен генерален план за развитието им.

Трябва да е ясно, че към този проблем винаги е подхождано с разбиране и загриженост и е оказвано съдействие по всякакъв начин за решаването му. Затова беше важно и решението на Общински съвет - Севлиево за присъединяване към ВиК Асоциацията, за да имаме една Асоциация с един оператор, което да даде възможност да кандидатстваме за средствата от ЕС не само по ОП „Околна среда”, но и по Програмата за развитие на селските райони.

Отделно държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира поетапно три проекта, които да ограничат водозагубите, тъй като те са основна причина за недостига на вода, да подобрят капацитета на помпените станции за добив на питейна вода и да извадят няколко Габровски села от водоснабдителната мрежа на Севлиево и така да се облекчи водоснабдяването на населените места в Севлиевска община.

В началото на календарната година с целево финансиране от МРРБ за сметка на капиталовите разходи по бюджета на Министерството за 2017г. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и Споразумение с община Севлиево започна реализирането на проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2017г., включващ реконструкция и подмяна на участъка от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките”. Обща дължина на преносния водопровод, подлежащ на реконструкция и подмяна в настоящия инвестиционен проект е 676,31м. Избраният изпълнител на строително монтажните работи (СМР), след проведена обществена поръчка, е „Консорциум Севлиево 2017г.“ Стойността на СМР е около 300 000 лв.

Следващ инвестиционен проект, финансиран от МРРБ чрез Община Севлиево е "Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Проектът е на стойност над 360 000 лв. - в това число строителство, строителен надзор, авторски надзор и управление на проекта. Целевото финансиране от МРРБ е в размер на 240 000 лв. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и е съфинансирано със 120 000 лв. от бюджета на Община Севлиево. Предназначението му е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите четири шахтови кладенеца и бункерните помпени станции към тях за добив на питейна вода от подпочвени източници в сухите летни периоди. Избраният изпълнител след проведена обществена поръчка е „Консорциум Севлиево БПС 2017“. Обектът е от първостепенно значение за общината.

В началото на 2017г. беше подписано и споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Габрово, чрез което бяха осигурени част от средствата за финансиране на реконструкцията на съществуващия водопровод за захранване от яз. „Христо Смирненски“ на населените места: кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Янковци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Новаковци, Враниловци, Драгановци, Смиловци, Драгиевци, Гъбене, както и махалите Николчевци и Божковци, които към момента се водоснабдяват от Севлиево. След проведена обществената поръчка за избор на изпълнител за реконструкцията на водопровода, СМР ще се извършват от фирма „Северни води“ ООД гр. Бургас. Стойността на СМР за 2017год. е над 400 000 лв. Общата стойност на инвестицията ще е около 1,5 мил. лв.

След приключване на планираните инвестиционни проекти значително ще се облекчи водоснабдяването на населените места от община Севлиево и ще се подобри водоподаването към населените места от община Габрово. Това е дълъг и сложен процес, но виждаме, че когато има ясна визия и когато системно се работи от всички заинтересовани институции – държавни и местни, проблемът поетапно се решава.