РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Въвеждат се мерки срещу разпространение на Инфлуенца по птиците

Областната Епизоотична комисия проведе заседание във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците в някои области на страната. Членовете на комисията бяха запознати от Началник отдел „Здравеопазване на животните” с информация за заболяването и предприети мерки от ОДБХ - Габрово, във връзка със спазването на общите мерки за биологична защита на птицевъдните обекти. Взеха се решения за предприемане на спешни мерки при поява на заболяването на територията на областта на основание чл. 131 и 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с изпълнение на заповед Заповед на изпълнителния директор на БАБХ, както следва

1. Директорът на ОДБХ – Габрово да разпореди със заповед:

· осъществяването на постоянен превантивен контрол върху промишлените птицевъдни обекти на територията на областта и своевременно реагиране при констатирана завишена заболеваемост и смъртност.

· извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

· на официалните ветеринарни лекари да извършват клинични прегледи на птиците в птицевъдните обекти и при необходимост да се взимат проби за вирусологично изследване за инфлуенца за целите на официалния контрол.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците на домашни птици

· да не се допуска излизането /пускането/ им извън дворовете в населените места.

· да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

· да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

· да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици.

3. При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

4. Собствениците на животновъдните обекти за отглеждане на птици:

· да спазват мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

· три дни преди зареждането собственика на обекта писмено да уведомява за зареждането официалния ветеринарен лекар, отговарящ за общината на чиято територия се намира птицевъдния обект.

· при промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

5. Представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства да следят за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. При наличие на такива да ги предоставят в ОДБХ изпращане за изследване.

6.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици.