РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание

Заместник областният управител Мария Пенева ръководи заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред беше включен анализ на състоянието на пазара на труда в област Габрово през 2016 г. и първото деветмесечие на 2017 г, информация от „Статистически изследвания – Габрово“ за наетите и средната работна заплата за третото тримесечие на 2017 г, както и пазара на труда през погледа на Габровската търговско - промишлена палата.

Подробен анализ на пазара на труда беше направен от директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово г-жа Лена Енева. В края на декември 2016 г. равнището на безработицата за областта е 4,76 %, което е с 0,96 % по-ниско от предходната 2015 г, когато същата е била 6,19 %. За настоящата година, в края на м. септември данните сочат 4,16 %, което показва една колеблива тенденция за снижаване на официалната безработица през последните няколко години. Въпреки благоприятните тенденции, които се формират от редица фактори, от Бюрото по труда считат, че Пазарът на труда продължава да се характеризира със структурни проблеми по отношение на уязвимите групи. Отново беше коментиран проблемът с несъответствието на квалификацията на работната сила с изискванията за свободните работни места. Един от акцентите в анализа е младежката безработица, която е 14 % от общия брой безработни лица. Констатирано беше, че основен фактор за успешната реализацията на младите хора е тяхната лична мотивация. Това беше коментирано и от директора на Габровската търговско - промишлена палата Галина Михнева, която с тревожност отбеляза тези тенденции и най-вече нежеланието на младите хора нито да учат в професионални гимназии, нито да работят в сферата на структуроопределящите за региона фирми. Тя е категорична, че проблем е нагласата на обществото за работа, както и тенденциозните слухове по отношение на работодателите. Засегнат беше и въпросът за планиране на професионалното образование в Габровска област, балансът между професионални и общообразователни гимназии в Габрово, ролята на ТУ - Габрово.

Всички членове на Съвета смятат, че трябва да се набележат краткосрочни мерки за изпълнение. Институциите и бизнесът трябва да имат общи цели в усилията си, защото всеки е загрижен и се старае да намери решение по проблемите, но резултатът би бил по-голям и устойчив ако има обединение – считат още от Областния съвет за тристранно сътрудничество.