РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Невена Петкова, по време на което бяха обсъдени предстоящи задачи, във връзка с отчитане изпълнението на дейности, имащи отношение към политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. трябва да обхваща сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Събраната информацията ще обрисува картина на случващото се към момента, макар и да не е напълно всеобхватна, защото събирането на данни за етническата принадлежност, майчин език и вероизповедания става на доброволен принцип.

По време на заседанието беше направено предложение да се включат в съвета и други неправителствени организации, които работят добре с общините от областта и имат отношение по темата. Коментиран беше въпросът с обучението и ограмотяване на възрастни хора от малцинствени групи като възможност за последващо професионално ориентиране. Обсъдена беше и темата за ролята и ползите от здравните медиатори, какъвто към момента има само в община Севлиево. Предстои обявяване на конкурс в община Дряново.