РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет по условия на труд заседава

Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в региона въз основа на проведени профилактични прегледи и болнични листове за 2016 година, както и информация за спазване на трудовото законодателство през 2017 година обсъждаха членовете на Областния съвет по условия на труд.

По време на проведено заседание, председателствано от зам.областния управител Мария Пенева бяха изнесени данни от Инспекцията по труда, които сочат намаляване трудовите злополуки. Наблюдението на здравословното състояние на работещите се проследява чрез предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания. Прегледите се извършват от специалист по преценка от Службите по трудове медицина. Такива са организирани и проведени в 69 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи са били 8895 работници, обхванати са 7153 работници. Данните показват, че регистрираните заболявания нямат професионално обусловен характер и не се свързват с условията на труд по работните места и упражняваната професия. Представен беше анализ на здравното състояние и на база болнични листи, като особено внимание по време на заседанието беше обърнато върху проблеми с процедурата. Директорът на РЗИ – Габрово коментира, че въпросът е поставен и се разисква и на по-високо ниво, защото засяга много страни, както и спомена, че се предвиждат промени в процедурата. Липсата на кадри в ТЕЛК-овите комисии също е едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят отговорните институции.