РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството предлага промени в Закона за културното наследство

Правителството предлага промени в Закона за културното наследство

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предложенията целят преодоляването на някои проблеми, възникнали при неговото приложение, както и регламентиране на функциите на министъра на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по опазването на недвижимите културни ценности.

Предвид значимостта на недвижимите културни ценности с по-високи категории „национално значение” и „световно значение”, се предвижда инициативите за тях да останат на съгласуване по досегашния ред, а за останалите съгласуването да премине в НИНКН.

Със законопроекта се създава ред за предоставяне на правото на управление на недвижими археологически културни ценности на общини. Това ще създаде възможност за поемане на инициативи от страна на общините като кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, участие в международни, регионални и двустранни фондове и програми или за осъществяване на други дейности, чрез които ще се популяризира културното наследство, като в същото време чрез осъществяването на тези дейности ще бъдат инвестирани средства в опазването на археологическото наследство.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени текстове, съгласно които актовете за обявяване на археологически резервати, с които се регламентира местонахождение, територии, граници, охранителни зони, и режимите на опазването им, запазват действието си до приемането на нови.

Регламентира се статутът на музейните сбирки. В съществуващите над 400 сбирки се съхраняват движими културни ценности, с висока стойност и значение за културното наследство и регламентирането на новия им статут е наложително. Това ще позволи да се стимулира дейността на местните общности да издирват, съхраняват и популяризират движимото културно наследство.

Предвиждат се санкции от 500 до 5000 лева за физически лица и от 5000 лв. до 15 000 лв. за юридически лица, които не спазят предписанията на Министерството на културата и НИНКН при съгласуване на инвестиционни намерения.

Санкциите за длъжностни лица, които издават документи по Закона за устройство на територията в нарушение на Закона за културното наследство, са от 2000 до 10 000 лева. Ще се конфискуват металотърсачи и други подобни уреди, които се използват в нарушение на закона. От 5000 до 50 000 лева е санкцията за използване на изображения на културни ценности за търговска цел без съгласието на собственика.