РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изготвен е план за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на ЕК от 13.12.201

Изготвен е план за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на ЕК

от 13.12.2010 г.

Правителството прие план за действие за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

Планът съдържа мерките, които е необходимо да бъдат предприети от всички отговорни институции, за завършване на реформата в сектор „Водоснабдяване и канализация” и за ускоряване на подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” в пътния и железопътния сектори.

Планът включва както хоризонтални мерки, засягащи общото изпълнение на инфраструктурните програми (създаване на механизъм за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите, активизиране ролята на международните финансови институции при подготовката и изпълнението на проектите, ефективно използване на експертизата на JASPERS и др.), така и мерки за преодоляване на секторни проблеми, които затрудняват ефективното усвояване на средствата от ЕС. Сред тях са: изпълнение на Плана за действие по ОП „Транспорт”, създаване на система за сформиране на звена за управление и изпълнение на проекти, засилване на мениджърския капацитет на АПИ, анализ на ефективността на извършената структурна реформа в НКЖИ през 2010 г., създаване на звено в МРРБ за координация, комуникация и контрол в подсектор „ВиК”, приемане на план за действие за завършване на реформата във ВиК сектора и др.

Контролът по изпълнението на плана беше възложен на министъра по управление на средствата от ЕС.