РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Представиха възможностите по Фонд условия на труд

Директорът на Фонд условия на труд Виолета Добрева се срещна с представители на бизнеса и общините от региона по покана на областния управител Невена Петкова. Срещата беше част от дневния ред на Областния съвет по условия на труд. Представена беше работата на фонда и възможностите за финансиране на проекти за подобряване условията на труд. Областният управител сподели пред участниците в срещата, че е важно бизнесът да създава такива условия на труд в предприятията и фирмите, че да мотивира хората, които работят там. „Отдавна мина времето, когато работниците бяха само средство за трупане на капитал. Аз искрено вървам, че повечето мениджъри от региона са се убедили, че в центъра на процеса е човекът. Това обаче не е еднократен процес. Средата и условията, в която всеки работи, трябва да се развива непрекъснато, за да може всеки да е удовлетворен от това, което прави.“- каза Петкова. Според нея това е и начин за справяне с предизвикателството с липсата на кадри, и възможност да се привличат млади специалисти. Като пример за това колко важна е ролята на бизнеса и условията на труд, тя посочи реализираната инициатива „Дойдох. Видях. Избрах!“ с ученици от средните училища в региона. „Като обратна връзка ние видяхме с каква изненада младите хора установяваха, че предприятията не са на нивото от преди години и това показва нагласата им“, сподели още Невена Петкова. Като пожелание към участващите в срещата Петкова допълни, че условията на труд трябва непрекъснато да се подобряват, както и да се популяризират.

Фонд "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Това обясни неговият директор Виолета Добрева. Проектите, които се финансират са с национално, отраслово, браншово и регионално значение. Допустимите дейности са: реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда; подобряване на санитарно-битовите условия;други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване. Важно уточнение за всички, които ще подадат предложения към Фонда, е да се знае, че предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на производителността и конкурентноспособността.Не може да се закупува ново работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита! Подробно беше обяснен редът за отпускане на средства и критериите за оценка на проектите. Максималният размер на средствата за финансиране от фонда е до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв. Проектни предложения могат да се предават ежемесечно до 25-то число на всеки месец. Дейностите по договора се отчитат с финансов и технически отчети. Възстановяването на средствата от Фонд „Условия на труд“ се осъществява след приемане на резултатите от назначена от Управителя на Фонда експертна комисия и след приемане изпълнението на договора от Управителния съвет на ФУТ. Изплащането на сумите от финансирането се извършва след проверка в предприятието не по-късно от 4 месеца след представяне на окончателния финансов отчет.

Повече информация за дейността на Фонда https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597