РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І-10 - за обществено обслужване и жилищно строителство от кв. 18 по действащия устройствен план на с. Копчелиите, общ. Габрово, заедно с разположените върху него сгради."
"Окончателни резултати от проведн конкурс за Младши екперт"
"Списък на допуснатите кандидати"

Обява за конкурс за младши експерт в дирекция "АКРРДС"

Заявление

Декларация по чл. 17 от НПКДС

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово, представляващ: склад за фуражи - едноетажна сграда метална конструкция със застроена площ 584 кв.м., разположен в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – стопански двор от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на гр. Плачковци, общ. Трявна.

Заповед №ДС-02-190 от 13.12.2018 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, представляващ СОС 14218.501.412.3.6 по КККР на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. "Свищовска" №80, вх. В, ет. 2, ап. 6.

"Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.412.3.6 по КККР на гр. Габрово; адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Свищовска” №80, вх. В, ет. 2, ап. 6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; ниво: 1; Площ: 61,90 кв.м., заедно с прилежащи части: маза №6, с площ 3,57 кв.м., както и 1,317 % идеални части от общите части на сградата".

Заповед №ДС-02-167 от 08.11.2018 г. за определяне на наемател на част от имот - публична държавна собственост, представляващ част от фоайето (вляво от входната врата) на партерния етаж на пететажна административна сграда с идентификатор 14218.505.620.1 по КККР на гр. Габрово, с административен адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №5, с площ за частта в размер на 1,5 кв.м.

"Заповед №ДС-02-157/01.11.2018 г. за опредяляне на купувач на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.4895.1.24 по КККР на гр. Севлиево, с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 23, вх. А, ет. 0".

"Списък недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт""

"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ: част от фоайето (вляво от входната врата) на партерния етаж на пететажна административна сграда с идентификатор 14218.505.620.1 по КККР на гр. Габрово, с административен адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, с площ за частта в размер на 1,5 кв.м. ".

Обявление за конкурс за младши експерт

Обявление за конкурс за младши експерт

1. Заявление за участие в конкурс

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.4895.1.24 по КККР на гр. Севлиево, с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 23, вх. А, ет. 0".

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

Списък на допустатите и недопуснатите кандидати в конкурс Младши експерт в дирекция АКРРДС

Обявление за конкурс за държавен служител

 

декларация

заявление

Решение № 3479 - П от 22.12.2016 г.

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.