РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Предстои изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Буря, община Севлиево, област Габрово, включващ 4 броя поземлени имоти по КВС.

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Буря, общ. Севлиево, обл. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на землището.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

 

1. Кад. единица 07082.89. 1 и 2, местност „Топкору”,

намиращи се по пътя за гр. Габрово - 03 и 04 .09.2018 г.

2. Кад. единица 07082.74. 1, местност „Кьофери”,

намираща се на юг от селото - 05 .09.2018 г.

3. Кад. единица 07082.65. 1, местност „Йоренде”,

намираща се на север от селото - 10 .09.2018 г.

 

Сборен пункт - 10 часа пред съответната местност

 

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ?

 

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост;

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

 

КОНТАКТИ

тел. 066 87-88-87, 0897 801607, 0897 801601