РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Доброволните формирования и стратегии за намаляване на риска от бедствия бяха обсъдени днес в Областната администрация

Областният съвет за намаляване риска от бедствия заседава днес под председателството на областния управител Невена Петкова. Представители на Главна дирекция „ПБЗН“ представиха план за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р България за 2013-2020 година, както и Националната стратегия за намаляване риска от бедствия 2018-2030. Статистиката показва 232 доброволни формирования за страната или 3107 доброволеца. Направена беше добра оценка за област Габрово където са попълнени бройките за доброволци, всички те са преминали обучение, има налична техника и екипировка. Това е предпоставка, за да се изпълни целта на формированията, а имено да се повиши възможността за реакция при възникване на кризисна ситуация. Новостите, които предстоят от следващата година са свързани със осигуряване на средства по бюджет на общините. Въвежда се нов стандарт за “участие в обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия” в размер на 400 лв., ежегодно на доброволец. Като добри примери бяха посочени предвиждане на средства от общинските бюджети за поддържане и експлоатация на техниката. Коментирани бяха възможностите за обучения на доброволците, като членовете на съвето отправиха предложения да се даде възможност те да стават по места от съответния лицензиран обучител. Предстои кампания за популяризиране на добровлоческите формирования от известни в страната личности.

Националната стратегия за намаляване риска от бедствия 2018-2030 определя посоката на действие до 2030 г., като очертава съгласувана рамка за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. Очакваният резултат от работата по нея е „Ограничаване възникването на нови и намаляване на съществуващите рискове от бедствия, с цел постигане на устойчивост.“ Направен беше анализ на възникналите бедствия и инциденти в страната през последните три години, нанесените щети, загинали хора, засегнати райони. Представени бяха силните и слабите страни. След като се запознаха с основните насоки по Националната стратегия членовете на Областния съвет за намаляване риска от бедстви приеха обща рамка за разработване на областния план за защите при бедствия.