РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе заседание

Областният съвет по условия на труд проведе последното за годината заседание, по време на което беше коментирана информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ за трето тримесечие на 2018 г., както и трудовите злополуки и професионалните заболявания по данни на ТП на НОИ.

Извършени са 270 проверки, на територията на 265 предприятия в област Габрово. Най-голям процент от проверените предприятия през анализирания период са предприятията с до 9 работещи. Най – много проверки са извършени в сектор строителство, ресторантьорство и др. С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда“ се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. Ето защо през третото тримесечие на 2018 г. за първи път са проверени 56 предприятия, което е 21% от проверените през периода. Констатираните нарушения от проверките са общо 851. Запазва се тенденцията при нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др. Забелязва се спад с 3 % при констатираните нарушения по безопасност на труда в сравнение с второто тримесечие на 2018г.

Основните изисквания за фирмена организация по безопасност на труда са спазени в 75% от проверените предприятията. За сравнение - средния за страната дял на предприятията, изпълнили основни изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през тримесечие е 56%.

Що се отнася до трудовите злополуки и професионалните заболявания за последното тримесечие на 2018 –та година, директорът на ТП на НОИ – Габрово Тодор Костов коментира, че няма съществена разлика. Девет са декларираните трудови злополуки на територията на област Габрово, от които само за 8 броя са издадени разпореждания да се считат за такива. Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово през третото тримесечие на 2018 година са извършени 2 разследвания на трудови злополуки, на основание на чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО.

За периода от юли до края на септември месец 2018 г. на територията на Област Габрово няма трудова злополука, която е довела до трайна инвалидност, но има една трудова злополука, довела до смърт при пътно-транспортното произшествие. Сравянвайки ги по икономически дейности, допуснатите злополуки са във фирми от строителството, производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и други.

По време на заседанието беше представена и информация за заболеваемостта в Габровска област през 2017 година на база анализите на службите по трудова медицина – РЗИ –Габрово. Обем на анализа са на база осчетоводени болнични листа за дванадесетте месеца на 2017 г. „Тревожен е фактът, че 30 % от работниците не са се явили на профилактични прегледи, това показва и лична незаинтересованост към здравето“ – коментира д-р Пенчоков и допълни, че предписанията са към работодателите, но отговорността за здравето ни е и наша. По данни на СТМ профилактични прегледа са организирани и проведени в 94 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 5476 работници, обхванати са 3836 работници или това са само 70 %.

Данните за анализ на заболеваемостта обхващат 219 фирми от регион Габрово с общ брой на работещите в тях – 14230. Отново с най-голям дял са заболяванията на дихателната система 26%, костно – мускулната система 24 % и нервната система 15 %. Най-честите случаи са свързани с остри инфекции на горните дихателни пътища, острите бронхити, артропатиите, артрозите и спондилопатиите, увреждане на нервни коренчета и плексуси. Случаите на установените новообразувания са около 1 %. В сравнение с 2016 г. са завишени заболяванията на нервната система, органите на кръвообръщението и пикочо-половата система.

Направените анализи сочат и много висока честота на трудозагубите с временна нетрудоспособност за 2017 г., която е 1276 , макар и да се наблюдава спад в сравнение с 2016 година, когато е отчетена 1496