РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Невена Петкова, по време на което бяха обсъдени предстоящи задачи, във връзка с отчитане изпълнението на дейности, имащи отношение към политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. отново ще обхване сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Новото е, че отчитането ще се случва електронно. Събраната информацията трябва да обрисува картина на случващото се към момента, макар и да не е напълно всеобхватна, защото събирането на данни за етническата принадлежност, майчин език и вероизповедания става на доброволен принцип, коментираха членовете на Съвета.

Обсъдени бяха и промените в Наредбата за приобщаващо образование. Областният управител Невена Петкова акцентира върху изпълнението на Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците за изминалата учебна година като акцентира върху стопроцентовия обхват на ученици от севлиевските училища от малките населени места и ефекта, който е имало посещението в големите фирми в общината.

В хода на дискусията беше обсъден и резултатът с обучението и ограмотяване на възрастни хора от малцинствени групи като възможност за последващо професионално ориентиране. Зам.- кметът на Община Дряново сподели пред членовете на Съвета, че предстои изпълнение на проект „Заедно в различието“, който предвижда дейности в сферата на образованието, здравеопазването и културата.