РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година. Доброто управление на дейността и добро административно обслужване е една от залаганите ежегодни цели на Областна администрация – Габрово, при спазване на задължителните стандарти за качество, съгласно нормативните изисквания. Посетителите се обслужват своевременно, като времето за изчакване не надвишава 10 минути. „Администрацията ни винаги се стреми към качествено и прозрачно административно обслужване.“ – споделя главният експерт „Човешките ресурси и административното обслужване“ Донка Гутева. Тя е един от експертите от Областна администрация – Габрово, които бяха включени в междуведомствена работна група към Министерски съвет със заповед № Р-148 от 09.08.2017 г., и продължиха работата си в групата и през 2018 г. В работната група участваха още Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС и Ивайло Карабойко IT специалист. Целта бе да се извърши анализ на възможностите и да се предложат мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги от областните администрации. В резултат на работата на групата бяха прегледани и оптимизирани всички предоставяни административни услуги от областните администрации, както и намалени изискуемите документи от заявителите за извършване на услугата.

Поставеното ПОС терминално устройство в Центъра за услуги и информация на Областна администрация – Габрово, се използва много активно от потребителите на административни услуги. 577 са предоставените услуги за 2018 - та година, от които 556 са управление на държавната собственост; 12 са общоадминистративни услуги; 7 бр - предоставен достъп до обществена информация – 7 бр и 2 бр услуги, които касаят регионално развитие.

Потребителите на услуги имат възможност да се информират по различни канали: интернет страницата на администрацията, информационно табло в сградата, по телефона, запитване по електронна поща. Работното време на звеното е без прекъсване от 09:00 ч. до 17:30 часа. В случаите, в които има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Считано от 1 ноември 2018 г. Областна администрация – Габрово преустанови изпращането на документи на хартиен носител до администрациите участници в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Целта е всички държавни администрации да преустановят обмена на хартиени документи помежду си. По силата на закона те вече са длъжни да си изпращат само електронна кореспонденция, като целта на мярката е да се намали корупцията и административната тежест за бизнеса и гражданите. Нововъведението ще улесни работа на държавните структури, като косвено ще се отрази и на бизнеса, и гражданите.